Werkplaatsen Onderwijsonderzoek PO en VO

Oberon voert in opdracht van NRO samen met Universiteit Utrecht een flankerend onderzoek uit naar de Werkplaatsen Onderwijsonderzoek PO (Amsterdam, Tilburg, Utrecht) en VO (Noord Nederland en OMO. Dit flankerend onderzoek bestaat uit een literatuurstudie en een evaluatieonderzoek.

Onlangs verscheen de tweede tussenrapportage van de evaluatie van de werkplaatsen onderwijsonderzoek PO en de eerste rapportage van de werkplaatsen VO. Ook zijn er zes ‘good practices’ van samenwerkingen tussen scholen en hoger onderwijsinstellingen beschreven en die vindt u elders op deze pagina.

De resultaten laten zien dat in het eerste jaar van de werkplaatsen veel tijd is besteed aan de organisatie van de werkplaatsen. Hierdoor zijn de inhoudelijke opbrengsten nog beperkt. In het tweede jaar verschuift de aandacht van organisatie naar netwerk en borging van de structuur, en naar de uitvoer van het onderzoek. Het al dan niet hebben van een inhoudelijk thema binnen de werkplaats lijkt bepalend voor de mate van schoolontwikkeling, professionalisering en kennistransfer. Belangrijke aandachtspunten zijn de ontwikkeling die plaats vindt aan de kant van de instellingen voor Hoger Onderwijs die deelnemen aan de werkplaats en de kennistransfer.

De pilot Werkplaatsen Onderwijsonderzoek PO (2016-2019) heeft op basis van de ervaringen van de 3 werkplaatsen, het door Oberon uitgevoerde monitoronderzoek en literatuuronderzoek een aantal werkbare principes op een rij gezet. Dit heeft geresulteerd in een viertal interactieve canvassen: Een overkoepelend canvas met werkbare principes en achtergrondtekst en drie canvassen met illustraties vanuit de werkplaatsen WOU, WOA en POINT – Tilburg. De canvassen zijn hier te vinden.

De drie werkplaatsen onderwijsonderzoek PO hebben in de afgelopen drie jaar veel producten opgeleverd. Dit varieert van onderzoeksrapporten, masterscripties, artikelen in wetenschappelijke- en vakbladen tot digitale kennisclips, posters, lesmateriaal, lezingen en presentaties. Binnen het onderzoek naar de werkplaatsen is gekeken naar de mate van transfereerbaarheid van de resultaten van een deel van de onderzoeksproducten, namelijk die onderzoeken waarin leerkrachten en/of studenten een rol als onderzoekers hadden. In dit rapport beschrijven we hoe vanuit literatuurstudie gekomen is tot een startnotitie als aftrap voor een Delphi-onderzoek met experts. Deze Delphi had tot doel te komen tot criteria voor transfereerbaar onderzoek. Daarna zijn onderzoeksproducten uit de werkplaatsen verzameld en gescoord aan de hand van de criteria.

Wilt u meer weten over de rol van de schoolleider in de werkplaatsen? Lees dan het artikel ‘Samen werken aan onderzoek: wat werkt? Schoolleider Cruciaal’ van Ditte Lockhorst, Claudy Oomen en Willemijn Schot in de De Nieuwe Meso, juni 2021, jaargang 8, nummer 2.

Eerder verscheen ook een blog in Didactief online van Ditte Lockhorst, Marleen Kieft en Ton Klein over peer review in praktijk(gericht)onderzoek.

Leest u ook het artikel in Didactief dat eerder is verschenen over de werkplaatsen en de blog van Ton Klein.

Meer informatie

Oberon Profielfoto 03.2
Oberon

Oberon is een onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van onderwijs en welzijn.

We hebben brede kennis van praktijk, beleid en wetenschap en verenigen deze werelden in onderzoek en advies. Met onze kennis en adviezen willen wij bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen, jongeren en volwassenen.

Contact

Bezoekadres
St. Jacobsstraat 12
3511 BS Utrecht

Postadres
Postbus 1423
3500 BK Utrecht

(030) 230 60 90
Naar boven