Schoolbeleid en registratie aanwezigheid en afwezigheid

In 2022 presenteerde de minister voor primair en voortgezet onderwijs een nieuwe, verscherpte verzuimaanpak. Daarbij werd het wetsvoorstel Terugdringen verzuim aangekondigd. Het wetsvoorstel is bedoeld om verzuim beter in beeld te krijgen, te voorkomen en terug te dringen en de registratie eenduidig te maken. In opdracht van OCW deden Oberon, KBA en het Kohnstamm Instituut gezamenlijk onderzoek om het ministerie input te bieden voor verdere uitwerking van de wet- en regelgeving en flankerend beleid. Het onderzoek heeft betrekking op het primair en voortgezet onderwijs, inclusief het speciaal basisonderwijs en praktijkonderwijs, op het speciaal en voortgezet speciaal onderwijs en op het middelbaar beroepsonderwijs. Het rapport is eind maart naar de Tweede Kamer gestuurd als bijlage bij de brief Samen de schouders onder passend onderwijs.

In de oriëntatiefase van het onderzoek is nagegaan wat nodig is voor schoolbeleid rond aan- en afwezigheid en een eenduidige registratie op de scholen. Op basis van gesprekken, eerder onderzoek en beleidsnotities is een eerste model opgesteld. Dit model is bijgesteld na een aantal ontwerp- en toetsingssessies met verschillende experts en belanghebbende partijen.

Gedurende het onderzoeksproces bleek dat er overeenstemming is wat betreft de focus op preventie en het belang van eenduidige registratie. Er zijn echter ook zorgen over de snelheid en volgorde van te zetten stappen en aspecten rond de invoering van het wetsvoorstel, zoals de samenhang met andere wetgeving en beleidsontwikkelingen. Ook zijn er zorgen over een aantal principiële aspecten, zoals rond de privacy en het delen van gegevens.

De conclusie van het onderzoek is dat het model voor schoolbeleid aan-/afwezigheid en registratie een bruikbaar kader biedt, maar dat er meer tijd nodig is voor het gesprek over de verplichtende elementen van beleid en de registratiecategorieën in samenhang met onderwerpen en ontwikkelingen die hieraan raken. Hierdoor bevat het onderzoeksrapport geen eindontwerp van beleid met voorschriften, registratiecategorieën en het flankerend beleid wat daarbij noodzakelijk is. Het rapport geeft wel zicht op de input die is opgehaald gedurende het onderzoeksproces en bevat aanbevelingen voor het vervolgproces.

Meer informatie

Pauline Van Eck
Oberon

Oberon is een onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van onderwijs.

We hebben brede kennis van praktijk, beleid en wetenschap en verenigen deze werelden in onderzoek en advies. Met onze kennis en adviezen willen wij bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen, jongeren en volwassenen.

Contact

Bezoekadres
St. Jacobsstraat 12
3511 BS Utrecht

Postadres
Postbus 1423
3500 BK Utrecht

(030) 230 60 90
Naar boven