Doelstellingenmonitor passend onderwijs - eerste meting

Om de uitvoerbaarheid van passend onderwijs in en om de school te verbeteren, heeft het ministerie van OCW samen met het veld de ‘Verbeteraanpak passend onderwijs 2021-2027’ opgesteld. Zeven doelstellingen vormen de basis van deze aanpak. De doelstellingen passen in de koers naar inclusiever onderwijs: steeds meer kinderen naar dezelfde school, dichtbij huis. Met de ‘Doelstellingenmonitor passend onderwijs’ brengen SEO, Oberon en Ledoux Onderwijsonderzoek tot en met 2026 de voortgang op de doelstellingen in kaart. Het rapport met de resultaten van de eerste meting is eind maart naar de Tweede Kamer gestuurd als bijlage bij de brief Samen de schouders onder passend onderwijs.

Voor een zo compleet en representatief mogelijk beeld van de stand van zaken per doelstelling hebben we verschillende betrokkenen bij passend onderwijs - leidinggevenden van samenwerkingsverbanden, ondersteuners die zij in dienst hebben, schoolbesturen, professionals in de school, ouders, leerlingen, thuiszittende leerlingen en leerplicht- en beleidsambtenaren bij gemeenten - gevraagd om een vragenlijst rond de voor hen relevante doelstellingen in te vullen.

Uitkomsten van de eerste meting laten zien dat scholen er doorgaans voor zorgen dat de geboden ondersteuning aansluit bij de behoeften van de leerling. Hiertoe stemmen zij af met ouders en leerling. Ook zien we dat ouders over het algemeen tevreden zijn over de geboden ondersteuning. Informatie over het aanbod van ondersteuning, jeugdhulp en zorg is volgens ouders redelijk goed vindbaar, al is verbetering mogelijk.

Inbreng van leerlingen op het gebied van ondersteuning is nog niet vanzelfsprekend. Ook de route naar onafhankelijk advies is nog onvoldoende duidelijk. De meeste scholen zorgen wel voor een vaste contactpersoon voor de leerling als het gaat om ondersteuning.

Leraren voelen zich in redelijke mate ondersteund bij het omgaan met leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften. Duidelijkheid voor leraren over beleid en afspraken rondom passend onderwijs vraagt om verbetering, evenals het betrekken van leraren in besluitvorming over beleid voor passend onderwijs.

Versterking van het netwerk van ondersteuningsvoorzieningen binnen het samenwerkingsverband is nog nodig. Het aanbod is inzichtelijk, maar de vindbaarheid van informatie over zorg en jeugdhulp kan beter. Ook is er nog onvoldoende aansluiting tussen onderwijs en jeugdhulp.

Afspraken binnen het samenwerkingsverband over de verdeling van middelen voor passend onderwijs, over de beoogde doelen bij inzet van de middelen en over de wijze van verantwoorden zijn overwegend duidelijk voor de verschillende betrokkenen.

Meer informatie

Oberon Profielfoto 31
Oberon

Oberon is een onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van onderwijs.

We hebben brede kennis van praktijk, beleid en wetenschap en verenigen deze werelden in onderzoek en advies. Met onze kennis en adviezen willen wij bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen, jongeren en volwassenen.

Contact

Bezoekadres
St. Jacobsstraat 12
3511 BS Utrecht

Postadres
Postbus 1423
3500 BK Utrecht

(030) 230 60 90
Naar boven