Tussenrapport IMAGE deelstudie ‘Samenwerking rondom (hoog)begaafdheid’

Het ministerie van OCW heeft voor de periode van 2019-2024 subsidie beschikbaar gesteld aan samenwerkingsverbanden passend onderwijs in het primair en voorgezet onderwijs om een passend onderwijs- en ondersteuningsaanbod voor (hoog)begaafde leerlingen in te richten. In opdracht van NRO doet Oberon samen met een groot aantal andere onderzoeksinstituten in het IMAGE onderzoek naar de impact van deze subsidieregeling.

In een van IMAGE deelstudies doet Oberon samen met het Kohnstamm Instituut onderzoek naar de impact van de subsidie op de samenwerking rondom (hoog)begaafdheid in de regio. Deze deelstudie brengt op basis van drie meetmomenten de ontwikkeling van de samenwerking gedurende de subsidieperiode in kaart. De resultaten van de eerste meting uit het voorjaar van 2022 zijn inmiddels beschikbaar.

Door middel van een vragenlijstonderzoek onder scholen en 40 verdiepende (groeps)interviews is in deze deelstudie in kaart gebracht hoe de samenwerking er bij 14 samenwerkingsverbanden uit ziet (beschrijvende evaluatie), wat de ervaren meerwaarde is van de samenwerking op de gezamenlijke doelen die worden nagestreefd (impactevaluatie) en wat de werkzame mechanismen zijn die samenwerking effectief maken en onder welke condities samenwerking effectief is (verklarende evaluatie). Binnen 14 samenwerkingsverbanden zijn verschillende samenwerkingssituaties onderzocht: samenwerking binnen het po, het vo, tussen het po en vo, tussen kinderopvang en po, tussen onderwijs en jeugdzorg en tussen speciaal en regulier onderwijs. Ook is samenwerking op diverse niveaus onderzocht: beleid en bestuur (samenwerkingsverbanden, schoolbesturen, gemeenten, besturen kinderopvang) en uitvoering (scholen, kinderopvanglocaties, jeugdhulporganisaties).

Onderzoeksresultaten van de eerste meting laten zien dat de subsidie een impuls heeft gegeven aan de samenwerking rondom (hoog)begaafdheid. Samenwerking tussen diverse partijen is intensiever en structureler geworden. Onafhankelijk van het organisatiemodel van samenwerkingsverbanden zien we dat met name samenwerkingsverbanden daarbij een faciliterende en stimulerende rol hebben en dit doen op diverse manieren. Er zijn ook al opbrengsten zichtbaar van de samenwerking op het gebied van kennis van professionals en een passend onderwijs en ondersteuningsaanbod voor (hoog)begaafde leerlingen. Alle respondenten uit het onderzoek lijken voornamelijk tevreden te zijn over de samenwerking als er sprake is van korte lijnen, laagdrempeligheid in het contact en frequent en efficiënt communiceren binnen de samenwerking. De werkzame factor communicatie blijkt niet specifiek alleen van belang voor samenwerking rondom (hoog)begaafdheid: uit literatuuronderzoek blijkt namelijk dat deze factor ook in het algemeen van belang is bij samenwerking rondom passend onderwijs. Samenwerking op het uitvoeringsniveau lijkt nog in mindere mate van de grond te zijn gekomen. Partijen in de uitvoering, zoals scholen en kinderopvangorganisaties, zien dan ook nog minder opbrengsten van de samenwerking. Te weinig scholen en samenwerkingspartners namen echter deel aan het onderzoek om een representatief beeld te kunnen schetsen van deze samenwerking op het uitvoeringsniveau. Alhoewel diverse actoren tevreden zijn over de samenwerking en er ook al opbrengsten zichtbaar zijn van de samenwerking is er door alle actoren vanuit alle samenwerkingsverband ook benoemd dat er nog een sterke wens is om de samenwerking op diverse niveaus te versterken.

Meer informatie

Oberon Profielfoto 27.2
Oberon Profielfoto 20
Oberon

Oberon is een onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van onderwijs en welzijn.

We hebben brede kennis van praktijk, beleid en wetenschap en verenigen deze werelden in onderzoek en advies. Met onze kennis en adviezen willen wij bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen, jongeren en volwassenen.

Contact

Bezoekadres
St. Jacobsstraat 12
3511 BS Utrecht

Postadres
Postbus 1423
3500 BK Utrecht

(030) 230 60 90
Naar boven