Sessies (hoog)begaafdheid

Het komt nog regelmatig voor dat (hoog)begaafde leerlingen zich niet optimaal kunnen ontwikkelen en onvoldoende passend onderwijs krijgen of hebben gehad. Ondanks ingezette maatregelen om het onderwijs en de ondersteuning voor deze doelgroep de laatste jaren te verbeteren, is het aanbod voor de (hoog)begaafde leerlingen nog niet overal op orde.

Sinds 2019 heeft het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) structurele middelen beschikbaar gesteld om onderwijs aan (hoog)begaafde leerlingen te verbeteren. Zo ontvangen bijna alle samenwerkingsverbanden passend onderwijs subsidiemiddelen1 om het primair en voortgezet onderwijs aan (hoog)begaafde leerlingen te verbeteren en is er sinds de zomer van 2022 een Kenniscentrum Hoogbegaafdheid ingericht. Ondanks de ingezette maatregelen, komen er signalen uit een brandbrief van directeuren van scholen met een voltijd onderwijsaanbod voor (hoog)begaafde leerlingen en brieven van ouders van (hoog)begaafde kinderen dat het aanbod nog niet overal op orde is en dat er grote verschillen tussen regio’s zijn. Oberon heeft daarom in het najaar van 2022 in opdracht van het Ministerie van OCW een viertal sessies met diverse partijen georganiseerd om te komen tot een gezamenlijke visie op (hoog)begaafdheid en maatregelen om deze visie te realiseren.

In Sessie A (Actuele situatie onderwijsaanbod) en Sessie B (kennis(infrastructuur)) werd besproken wat er goed gaat rondom het onderwijsaanbod en de kennis(infrastructuur) en wat er nog beter kan en nodig is om de kennis(infrastructuur) te verbeteren en het onderwijs en de ondersteuning aan de (hoog)begaafde leerlingen passender te maken en te kunnen borgen. Voor sessie A en B is een brede vertegenwoordiging van het onderwijsveld uitgenodigd. Op basis van het landelijke beeld dat werd geschetst in sessies A en B zijn in sessies C en D respectievelijk een visie en een pakket van maatregelen opgesteld waarin verschillende partijen een rol kunnen spelen met een expertgroep. De opbrengsten van de sessies zijn beschreven in de integrale samenvatting. Deze samenvatting bevat een volledige beschrijving van de uitvoering van de sessies, de opgehaalde informatie tijdens sessie A en B, de visie en het pakket aan maatregelen dat is opgesteld.

In december 2022 heeft de Minister voor Primair en Voortgezet onderwijs in een kamerbrief zijn visie beschreven op hoe het onderwijs aan (hoog)begaafden kan worden verbeterd en kondigt hij een aantal maatregelen aan. Deze maatregelen zijn gericht op meer erkenning voor hoogbegaafdheid, het vergroten van de kennis rondom hoogbegaafdheid, een beter passend en dekkend aanbod en maatwerk waar mogelijk. De kamerbrief is opgesteld op basis van de opbrengsten van de georganiseerde sessies.

Oberon

Oberon is een onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van onderwijs.

We hebben brede kennis van praktijk, beleid en wetenschap en verenigen deze werelden in onderzoek en advies. Met onze kennis en adviezen willen wij bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen, jongeren en volwassenen.

Contact

Bezoekadres
St. Jacobsstraat 12
3511 BS Utrecht

Postadres
Postbus 1423
3500 BK Utrecht

(030) 230 60 90
Naar boven