Monitoringsonderzoek professionalisering schoolleiders en bestuurders in het vo

Jaarlijks onderzoeken Oberon en het Kohnstamm Instituut voor de VO-academie en het Schoolleidersregister VO (SRVO) op welke manier schoolleiders en bestuurders werken aan hun professionele ontwikkeling en welke ontwikkelbehoeften er leven. Dit jaar zijn er in kwalitatieve focusgroepen met schoolleiders en bestuurders verdiepende inzichten opgehaald. Hierbij is ingezoomd op twee thema’s, namelijk de impact van de coronacrisis op de professionalisering en opvolging van afspraken rondom de professionele ontwikkeling. Dit onderzoek is in januari 2021 afgerond en wij delen graag de resultaten met u.

Impact coronacrisis op professionele ontwikkeling

Tijdens de focusgesprekken benoemden schoolleiders en bestuurders een verschuiving naar een meer intern gerichte wijze van leren: tijdens de coronacrisis gaven zij hun professionele ontwikkeling vooral vorm op basis van inzichten binnen het eigen netwerk en de eigen organisatie. Daarnaast gaven de schoolleiders en bestuurders aan minder formele professionaliseringsactiviteiten te volgen en vaker kortdurende activiteiten bij te wonen. Er bleek in tijden van corona behoefte te zijn aan professionalisering rond thema’s als digitalisering en ICT, crisismanagement en leidinggeven op afstand. Schoolleiders en bestuurders noemden zowel positieve als negatieve gevolgen van de coronacrisis voor de eigen professionele ontwikkeling.

Afspraken over professionele ontwikkeling monitoren

Uit de focusgesprekken blijkt dat de term ‘monitoring’ van afspraken niet goed past bij de belevingswereld van schoolleiders en bestuurders. Zij zien het meer als een reflectieproces dan een controlerend proces. Schoolleiders en bestuurders gaven aan dat zij proactief input ophalen voor hun professionele ontwikkeling. Zij spreken met hun leidinggevende over hun professionele ontwikkeling, maar het is aan henzelf om leerpunten te formuleren en professionaliseringsactiviteiten te ondernemen. Met name schoolleiders uit het middenmanagement merken op dat zij juist wel behoefte hebben aan meer sturing vanuit hun leidinggevende om te komen tot professionele ontwikkeling.

Meer weten?

De focusgesprekken zijn onderdeel van de langlopende monitor naar de professionele ontwikkeling van schoolleiders en bestuurders in het vo. De monitor wordt sinds 2016 jaarlijks uitgevoerd door het Kohnstamm Instituut en onderzoeksbureau Oberon. Met de inzichten uit dit monitoringsonderzoek kunnen scholen hun professionaliseringbeleid voor leidinggevenden aanscherpen en kunnen opleidingsinstituten hun aanbod verfijnen. Bekijk voor meer informatie het onderzoeksrapport.

Oberon

Oberon is een onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van onderwijs en welzijn.

We hebben brede kennis van praktijk, beleid en wetenschap en verenigen deze werelden in onderzoek en advies. Met onze kennis en adviezen willen wij bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen, jongeren en volwassenen.

Contact

Bezoekadres
St. Jacobsstraat 12
3511 BS Utrecht

Postadres
Postbus 1423
3500 BK Utrecht

(030) 230 60 90
Naar boven