Eindrapport Evaluatie Passend Onderwijs

Oberon maakte deel uit van het onderzoeksconsortium Evaluatie Passend onderwijs dat, in opdracht van het ministerie van OCW en onder regie van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO), sinds 2015 de invoering en ontwikkeling van passend onderwijs onderzocht. 

Op 27 mei 2020 werd dit onderzoek afgerond en werden de eindresultaten gepresenteerd tijdens een online symposium. Kijk voor meer informatie op www.evaluatiepassendonderwijs.nl.

Op de website van Evaluatie Passend Onderwijs staan twee animaties die de bevindingen kort en bondig presenteren.

Het eindrapport is op 3 juli 2020 samen met de laatste deelonderzoeken verstuurd aan de Tweede Kamer.


Persbericht 27 mei 2020: 
Evaluatie Passend Onderwijs: verbeterde organisatie van extra ondersteuning, maar ook verwachtingen die niet zijn uitgekomen

De invoering van passend onderwijs in 2014 heeft de organisatie van de ondersteuning van leerlingen en studenten verbeterd. Bij leraren en ouders heeft de stelselwijziging verwachtingen gewekt maar minder opgeleverd dan gedacht. Het effect op leerlingen en studenten is niet goed vast te stellen. Dit blijkt uit het eindrapport van het vijfjarige evaluatieonderzoek passend onderwijs dat op 27 mei 2020 werd overhandigd aan Directeur-generaal po en vo, Alida Oppers.

Passend onderwijs heeft als doel om alle leerlingen en studenten in het basis-, voortgezet- en middelbaar beroepsonderwijs die extra ondersteuning nodig hebben een passende onderwijsplek te bieden. Vijf jaar onderzoek naar de impact van passend onderwijs laat zien dat het voor verschillende betrokkenen verschillende effecten heeft gehad.

Op het niveau van het stelsel heeft passend onderwijs geleid tot een betere organisatie van de extra ondersteuning. In de meeste regio’s zijn er voldoende voorzieningen voor leerlingen: er is een ‘dekkend aanbod’. Voor de rijksoverheid zijn de kosten beheersbaar geworden. Scholen waarderen de beleidsvrijheid die ze hebben gekregen, maar zeggen wel nog last te hebben van bureaucratie – en soms van een te krap budget. Mbo-instellingen zijn mede door de verruiming van hun financiële mogelijkheden positief over passend onderwijs, maar lopen ook tegen grenzen van hun ondersteuningsmogelijkheden aan. Bij leraren en ouders heeft de stelselwijziging – en een belofte van ‘passend’ onderwijs – verwachtingen gewekt die niet zijn waargemaakt. En het effect ervan op leerlingen en studenten is niet goed vast te stellen.

Scholen ervaren dat het lastig is om goede afspraken te maken met jeugdhulpverleners over ondersteuning van leerlingen die dat nodig hebben. Scholen en ouders hebben last van discussies die soms ontstaan over wie welke kosten moet dragen.

Passend onderwijs heeft strikt genomen weinig directe gevolgen gehad voor het handelen van leraren, dus voor hun dagelijkse praktijk. Landelijk gaan er niet substantieel meer leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften naar het regulier onderwijs en leraren hebben niet substantieel meer hulp gekregen bij het ondersteunen van deze leerlingen. Leraren ervaren wel meer belasting en schrijven dat toe aan passend onderwijs. Het percentage leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften is niet gestegen, wel zijn er aanwijzingen dat problemen complexer zijn geworden.

Meer informatie

Oberon Profielfoto 09
Oberon

Oberon is een onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van onderwijs en welzijn.

We hebben brede kennis van praktijk, beleid en wetenschap en verenigen deze werelden in onderzoek en advies. Met onze kennis en adviezen willen wij bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen, jongeren en volwassenen.

Contact

Bezoekadres
St. Jacobsstraat 12
3511 BS Utrecht

Postadres
Postbus 1423
3500 BK Utrecht

(030) 230 60 90
Naar boven