Eindrapport Advies over instemming

Medezeggenschap in het onderwijs kan versterkt worden de medezeggenschapsraad instemmingsrecht te geven op de hoofdlijnen van het meerjarig financieel beleid.

Oberon heeft samen met Panteia op verzoek van het ministerie van OCW in een veldconsultatie nut en noodzaak van het wijzigen van het huidige adviesrecht van de MR in een instemmingsrecht onderzocht.

De uitvoering van het adviesrecht op hoofdlijnen van het meerjarig financieel beleid in het po en vo kan op veel fronten verbeterd worden. Schoolbesturen leggen verschillende, soms zelfs geen, documenten aan de (G)MR voor. G(MR)-leden hebben gemiddeld weinig financiële kennis en interesse en vaak niet helder welke bevoegdheden ze op dit terrein hebben. De kwaliteit van en tevredenheid over het daaropvolgende gesprek tussen bestuurders en (G)MR over de hoofdlijnen van het meerjarig financieel beleid is dan ook niet hoog. Er zijn nauwelijks echte discussies, besprekingen draaien veelal om de beantwoording van informatieve vragen vanuit de (G)MR.

In het hoger onderwijs en het mbo, waar afgelopen jaren een instemmingsrecht op hoofdlijnen van de begroting is ingevoerd, heeft dit een nieuwe impuls gegeven aan de aandacht voor horizontale verantwoording op financieel gebied. Bestuurders – vooral in het hoger onderwijs - nemen de bevoegdheid serieus en zijn daarom gaan nadenken over wanneer en hoe zij dem edezeggenschapsraden het beste in het begrotingsproces kunnen betrekken.

Partijen in het po en vo zijn het eens dat het invoeren van een instemmingsrecht de positie van de medezeggenschap zal versterken. Het instemmingsrecht zal ervoor zorgen dat het meerjarig financieel beleid met meer aandacht en zorgvuldigheid wordt opgepakt. Een meerderheid van betrokken partijen in het po en vo vindt het echter niet noodzakelijk of wenselijk om de positie van de medezeggenschap op dit punt te versterken.

Meer informatie

Oberon Profielfoto 21
Oberon

Oberon is een onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van onderwijs en welzijn.

We hebben brede kennis van praktijk, beleid en wetenschap en verenigen deze werelden in onderzoek en advies. Met onze kennis en adviezen willen wij bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen, jongeren en volwassenen.

Contact

Bezoekadres
St. Jacobsstraat 12
3511 BS Utrecht

Postadres
Postbus 1423
3500 BK Utrecht

(030) 230 60 90
Naar boven