De verrijkte schooldag

In opdracht van het ministerie van OCW heeft een consortium van Oberon, KBA Nijmegen en het Kohnstamm Instituut in de periode december 2022 – maart 2023 een inventariserend onderzoek verrijkte schooldag uitgevoerd. Met de verrijkte schooldag worden leerlingen in het po en vo gestimuleerd om zich verder te ontwikkelen.

Daarvoor worden naast het reguliere curriculum extra activiteiten aangeboden op het gebied van sport, cultuur, cognitieve ontwikkeling, welzijn, sociale ontwikkeling en oriëntatie op jezelf en de wereld. De uitkomsten van dit eerste landelijke inventariserende onderzoek maken duidelijk dat de ontwikkeling van de verrijkte schooldag op veel bijval uit het veld kan rekenen. De bereidheid om aan het onderzoek mee te werken was groot en uit de bevindingen komt naar voren dat er binnen de coalities en daarbuiten hard wordt gewerkt om de verrijkte schooldag gestalte te geven. Daarbij wordt duidelijk dat scholen, instellingen en gemeenten zoeken naar mogelijkheden om hun lokale aanpak verder te versterken, uit te breiden en te verduurzamen.

Ongeveer de helft van de scholen voor regulier en speciaal primair en voortgezet onderwijs in het land biedt momenteel al een bepaalde vorm van verrijkt aanbod aan haar leerlingen, al dan niet met een subsidie van School en Omgeving. De scholen die verrijkt aanbod bieden, zijn gelegen in regio’s door het gehele land. 

Binnen de programma’s worden activiteiten uitgevoerd passend bij de ontwikkelingsdomeinen Cognitieve ontwikkeling, Cultuur, Oriëntatie op jezelf en de wereld, Sport/bewegen en gezondheid en Sociaal-emotionele ontwikkeling. Scholen richten zich met hun verrijkt aanbod vaak op meerdere domeinen.  

Wat betreft de subsidieregeling en de financiering hebben de bestaande coalities behoefte aan ruimte om een effectief programma uit te voeren waarmee een zo groot mogelijk deel van de doelgroep bereikt wordt. Dat betekent dat inhoudelijk inzet nodig is op alle ontwikkelgebieden en doelgroepen (primair en voortgezet onderwijs). Daarnaast is er behoefte aan ruimte in de periode waarin de subsidie kan worden ingezet. Coalities willen de mogelijkheid hebben in weekenden en vakanties activiteiten aan te bieden, omdat ook dán achterstanden ontstaan. Verder is het van belang om duidelijk te communiceren dat activiteiten wel onder schooltijd georganiseerd mogen worden, mits die dan niet worden gerekend tot onderwijstijd. Verder is er behoefte aan langjarige financiering, omdat de gewenste resultaten niet met korte interventies kunnen worden bereikt. Om dit te bereiken is er behoefte aan zekerheid over zowel de cofinanciering als de subsidieregeling, bij voorkeur via financiering met een meerjarig karakter.  

Het onderzoeksrapport is recent aan de tweede kamer verzonden, zie hier.

Oberon

Oberon is een onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van onderwijs.

We hebben brede kennis van praktijk, beleid en wetenschap en verenigen deze werelden in onderzoek en advies. Met onze kennis en adviezen willen wij bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen, jongeren en volwassenen.

Contact

Bezoekadres
St. Jacobsstraat 12
3511 BS Utrecht

Postadres
Postbus 1423
3500 BK Utrecht

(030) 230 60 90
Naar boven