Kennisveiligheidsbeleid in het hoger onderwijs en onderzoek

Internationale samenwerking is cruciaal voor goede wetenschap. Maar wat als onze kennis tegen ons wordt gebruikt en het de nationale veiligheid van ons land aantast? Statelijke en criminele actoren gebruiken kennis steeds vaker als strategisch machtsmiddel, wat een bedreiging vormt voor onze belangen, waarden en veiligheid. Het kabinet werkt actief samen met de kennissector aan het verbeteren van kennisveiligheid, en heeft Oberon en Dialogic gevraagd om onderzoek te doen naar het kennisveiligheidsbeleid van universiteiten en hogescholen.

Op 31 januari 2022 hebben de Nederlandse kennissector en de Rijksoverheid gezamenlijk de Nationale Leidraad Kennisveiligheid gepubliceerd, een gids voor bestuurders van kennisinstellingen die te maken hebben met internationale samenwerking en daarbij kansen en (veiligheids)risico’s tegen elkaar moeten afwegen. Onderdeel van de leidraad is de opdracht dat alle kennisinstellingen een risicoanalyse maken en nodige maatregelen ten behoeve van kennisveiligheid treffen. Met kennisveiligheid wordt in de eerste plaats bedoeld: het voorkomen van ongewenste overdracht van sensitieve kennis en technologie. Daarnaast gaat het om heimelijke beïnvloedings- en inmengingsactiviteiten.

In een drietal sectorbeelden brengen we in kaart hoe de kennisinstellingen ervoor staan met de uitwerking van hun kennisveiligheidsbeleid, welke uitdagingen zij daarbij zien en hoe zij hiermee omgaan. Daarnaast zoomen we in op enkele dilemma’s en aandachtspunten. De eerste twee onderzoeksrapporten naar kennisveiligheid op universiteiten en hogescholen zijn inmiddels afgerond. Later volgt een sectorbeeld voor de KNAW- en NWO-instituten.

 

Sectorbeeld universiteiten: beleid in ontwikkeling

Het sectorbeeld van de universiteiten is in oktober 2023 aan de Tweede Kamer aangeboden. We conclu­de­ren:

  • Kennis­vei­lig­heid is bij univer­si­tei­ten hoog op de agenda komen te staan.
  • Univer­si­tei­ten hebben op systema­ti­sche wijze een risico­ana­ly­se gedaan.
  • Univer­si­tei­ten treffen maatre­ge­len om deze risico's te beperken.

Er spelen echter nog een flink aantal dilemma's en uitdagingen:

  • Door een decentrale organisatie hebben universiteiten moeite met het bijhouden van een centraal overzicht van internationale partnerschappen.
  • Kennisveiligheid wordt momenteel beperkt vertaald naar personeelsbeleid en gedragscodes, deels omdat stigmatisering en discriminatie op de loer liggen.

Zowel de koepelorganisatie Universiteiten van Nederland (UNL) als de minister van OCW hebben in hun reacties op het sectorbeeld verdere acties aangekondigd om deze uitdagingen aan te pakken. Lees hier de betreffende Kamerbrief en reactie van UNL.

 

Sectorbeeld hogescholen: beleid in ontwikkeling, maar niet overal relevant

Het sectorbeeld van de hogescholen is in maart 2024 aan de Tweede Kamer aangeboden. We concluderen:

  • Er is een grote diversi­teit in de sector, het belang van kennis­vei­lig­heid wordt verschil­lend ervaren.
  • Hogescho­len doen over het algemeen minder (sensitief) onderzoek en werken minder samen met partners van buiten de Europe­se Unie.
  • Een aantal hogescho­len voldoet nog niet aan de afspra­ken van het Bestuurs­ak­koord 2022 en hebben nog geen systema­ti­sche risico­ana­ly­se uitgevoerd of bestuur­lijk portefeuil­le­hou­der of advies­team aangesteld.

Er spelen bovendien een aantal dilemma’s en uitdagin­gen voor hogescho­len:

  • Risico­ana­ly­ses zijn veelal gericht op onderzoek of techno­lo­gie. Voor hogescho­len speelt daarnaast ook hun positie in het ecosys­teem: hogescho­len werken samen met bedrij­ven of institu­ten. Hogescho­len vormen een toegangs­poort tot hun netwerk.
  • Een groot aantal hogescho­len ontwik­kelt geen kennis­vei­lig­heids­be­leid omdat er geen risico’s spelen. Een risico is dat met onvoldoen­de ontwik­kel­de experti­se het ook niet goed mogelijk is om kennis­vei­lig­heids­ri­si­co’s te signale­ren.

De Vereniging Hogescholen (VH) en het ministe­rie van OCW hebben in hun reacties op het sector­beeld acties aangekon­digd om het kennis­vei­lig­heids­be­leid verder te ontwik­ke­len. Lees hier de Kamerbrief over de voortgang van het kennis­vei­lig­heids­be­leid en de reactie van de VH.

 

Sectorbeeld KNAW- en NWO-instituten

Voor de zomer van 2024 wordt een sectorbeeld van de KNAW- en NWO-instituten verwacht.

Meer informatie

Oberon Profielfoto 21
Oberon Profielfoto 07
Oberon

Oberon is een onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van onderwijs en welzijn.

We hebben brede kennis van praktijk, beleid en wetenschap en verenigen deze werelden in onderzoek en advies. Met onze kennis en adviezen willen wij bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen, jongeren en volwassenen.

Contact

Bezoekadres
St. Jacobsstraat 12
3511 BS Utrecht

Postadres
Postbus 1423
3500 BK Utrecht

(030) 230 60 90
Naar boven