De vragenlijsten: jullie input is onmisbaar!

De informatie uit de vragenlijst is belangrijk voor het onderzoek, omdat we zo inzicht krijgen of er verschillen bestaan tussen scholen. Als die verschillen er zijn, kunnen en moeten we hier rekening mee houden in de analyses. Alleen op die manier kunnen we bepalen of KlankKr8 effectief is. Elise de Bree (Universiteit van Amsterdam) legt uit hoe dat zit.

Het invullen van de vragenlijst over de klas en leerlingen duurt ongeveer 30 minuten (afhankelijk van het aantal leerlingen in de klas). De vragenlijst over de school duurt ongeveer 10 minuten. Het invullen kan tot uiterlijk 1 april 2024.

Elke school ontvangt in de week van 28 februari 2024 een uitnodiging om twee vragenlijsten in te vullen. Het gaat om:

  1. Een vragenlijst op klasniveau: deze vragenlijst moet voor elke deelnemende klas worden ingevuld. Dit kan de leerkracht doen.
  2. Een vragenlijst op schoolniveau: deze vragenlijst moet voor elke deelnemende school één keer worden ingevuld. Bijvoorbeeld door de intern begeleider, schoolleider, bouwcoördinator of taalspecialist van de school. Een leerkracht kan deze vragenlijst ook invullen.

 

Vragenlijst op klasniveau

Met deze vragenlijst halen we informatie op over de individuele leerling, de leerkracht en het onderwijs in de klas. Het gaat om onder andere geletterdheid van de leerling, extra ondersteuning voor de leerling, eerste taal van de leerling, werkervaring van de leerkracht en tevredenheid van de leerkracht met het onderwijs in de klas.

Het invullen van deze vragenlijst duurt ongeveer 30 minuten (afhankelijk van het aantal leerlingen in de klas). Het is handig als de leerkracht toegang heeft tot de leerlingdossiers, bijvoorbeeld door het leerlingadministratiesysteem bij de hand te hebben.

Vragenlijst op schoolniveau

Met deze vragenlijst halen we informatie op over het lees- en spellingsonderwijs in de school. Het invullen van deze vragenlijst duurt ongeveer 10 minuten.

Waarom willen we deze informatie over de scholen, klassen en leerlingen hebben? En waarom precies nu?

Het doel van het onderzoek is vaststellen of KlankKr8 een kansrijke interventie is. We willen dus onderzoeken of het werken met KlankKr8 leidt tot minder, gelijke of verbeterde resultaten op het gebied van letterkennis en leesvaardigheid in vergelijking met het reguliere lesprogramma. Om dit te kunnen bepalen, hebben we scholen willekeurig toegewezen aan een controlegroep (regulier lesprogramma) en een interventiegroep (werken met KlankKr8).

Hoe kunnen scholen en klassen van elkaar verschillen?

Het is belangrijk om informatie te hebben over elke deelnemende school, omdat er verschillen kunnen bestaan tussen scholen. Dit kan bijvoorbeeld gaan om de klasgrootte en de aanwezigheid van onderwijsassistenten of lerarentekorten. Ook aanpakken rondom geletterdheid, de mate van oefening en het leesbeleid kunnen per school verschillen. Daarnaast kan de leerlingenpopulatie van school tot school verschillen, zoals het aantal kinderen dat Nederlands als tweede taal leert. Dit zijn slechts enkele voorbeelden van kenmerken die van invloed kunnen zijn op het aangeboden onderwijs en de verwachte leeropbrengsten van de leerlingen.

Waarom moeten die kenmerken van scholen, klassen en leerlingen in kaart worden gebracht?

Voor het onderzoek moeten we te weten komen hoeveel variatie er is tussen de scholen op die kenmerken. En, we moeten specifiek weten of de scholen in de controlegroep en interventiegroep van elkaar verschillen op die kenmerken. We verwachten dat er geen verschillen zijn. Maar als die er tóch blijken te zijn, dan moeten we die informatie gebruiken in onze statistische analyses. Alleen dan kunnen we kijken of het werken met KlankKr8 de leeruitkomsten verklaart en of de leeruitkomsten afhankelijk zijn van andere factoren. We hebben die informatie dus nodig van de interventiegroep, maar zeker ook van de controlegroep. We kunnen niet vaak genoeg benadrukken dat beide groepen ontzettend belangrijk zijn voor het onderzoek. Zonder controlegroep kunnen we niks zeggen over de effectiviteit van KlankKr8.

Waarom hebben we die informatie nú nodig?

Die informatie hebben we nodig vóórdat het leescurriculum verder gaat. Het leesgerelateerde onderwijs begint meestal volle bak in groep 2, dus we willen weten wat er in dat onderwijs gaat gebeuren en wat kinderen al kunnen voordat dat onderwijs in volle vlucht van start gaat. Alleen op die manier kunnen we zien wat het curriculum inhoudt en hoeveel groei de leerlingen doormaken door het reguliere lesprogramma of door KlankKr8. We kijken naar de baseline en daarna naar de letterkennis eind groep 2 en de leesvaardigheden in groep 3.

Alvast hartelijk dank voor het invullen van de vragenlijsten!

 

Naar de KlankKr8-homepage...

Oberon

Oberon is een onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van onderwijs en welzijn.

We hebben brede kennis van praktijk, beleid en wetenschap en verenigen deze werelden in onderzoek en advies. Met onze kennis en adviezen willen wij bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen, jongeren en volwassenen.

Contact

Bezoekadres
St. Jacobsstraat 12
3511 BS Utrecht

Postadres
Postbus 1423
3500 BK Utrecht

(030) 230 60 90
Naar boven