De arbeidsmarkt voor onderwijspersoneel

Goed gekwalificeerde leraren, directeuren en onderwijsondersteuners zijn van groot belang voor de kwaliteit van het onderwijs. Het aanbod van onderwijspersoneel moet daarom kwalitatief maar ook kwantitatief, zowel regionaal als lokaal, goed zijn afgestemd op de vraag. 

Lerarentekorten laten zien dat dat lang niet overal het geval is. Diverse beleidsmaatregelen zijn erop gericht de onderwijsarbeidsmarkt beter te laten functioneren: door een extra stimulans om het aanbod te vergroten, of juist mogelijkheden om het onderwijs anders in te richten om zo met minder leraren toe te kunnen. Zowel werkgevers (schoolbesturen), werknemers (leraren, schoolleiders, ondersteunend personeel) als overheden (OCW, gemeenten) spelen hierin een rol.

Wat biedt Oberon? 

Oberon zet bij de ondersteuning daarvan op diverse manieren zijn expertise in. Oberon:

  • voert onderzoek uit naar bijvoorbeeld zij-instroom in het beroep, salarismaatregelen, dag- en weekindeling op scholen in de G5, o.a. in opdracht van OCW, gemeenten;
  • monitort en evalueert hoe regionale bestuurlijke samenwerking rondom het tegengaan van  lerarentekorten verloopt en adviseert daarover;
  • doet effect- en evaluatieonderzoek naar landelijke maatregelen (Werkdrukakkoord) en kijkt daarbij naar de rol van teams;
  • adviseert over de ramingen met betrekking tot de onderwijsarbeidsmarkt.
Oberon

Oberon is een onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van onderwijs en welzijn.

We hebben brede kennis van praktijk, beleid en wetenschap en verenigen deze werelden in onderzoek en advies. Met onze kennis en adviezen willen wij bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen, jongeren en volwassenen.

Contact

Bezoekadres
St. Jacobsstraat 12
3511 BS Utrecht

Postadres
Postbus 1423
3500 BK Utrecht

(030) 230 60 90
Naar boven