Landelijke werkagenda verbinding onderwijs en jeugdhulp (2013 tot 2018)

De PO-Raad, de VO-raad, de VNG, het NJi en de Ministeries van OCW en VWS werkten van 2013 tot 2018 samen op basis van een werkagenda om een goede verbinding tot stand te brengen tussen het (Passend) onderwijs en de jeugdhulp.

Om deze samenwerking vorm te geven hadden zij de ‘Werkagenda monitoring, signalering en ondersteuning Passend onderwijs en Jeugd’ opgesteld. In opdracht van de werkagenda voerde Oberon de volgende werkzaamheden uit:

  • Website OnderwijsJeugd.nl [niet meer actief]. In samenwerking met het NJi heeft Oberon de website OnderwijsJeugd.nl opgesteld.
  • Detachering VNG. Onze collega Debbie Kooij was van 2013 – 2017 voor een deel van haar tijd bij de VNG gedetacheerd om namens de VNG uitvoering te geven aan deze werkagenda. Van 2017 tot en met 2018 heeft onze collega Anne Ketelaar deze taken overgenomen.
  • Procesbegeleiding bestuurlijke tafels verbinding passend onderwijs en jeugdhulp. Oberon heeft twee keer tien bestuurlijke tafels (gemeenten, schoolbesturen en sectorraden) voorbereid, begeleid en gedocumenteerd. De verbinding tussen passend onderwijs en jeugdhulp stond hier centraal.
  • Onderzoek Jeugdhulp en school. In samenwerking met het NJi deed Oberon een voorbereidend onderzoek en instructie voor trainers in voorbereiding op regionale maatwerkbijeenkomsten ‘Jeugdhulp en de  school’. De maatwerkbijeenkomsten richtten zich op het beleidsmatige en uitvoerende niveau.

Eind 2018 is de werkagenda overgegaan in een nieuwe samenwerking waarbij ook vele andere partners zijn aangesloten. Dit is verworden tot de Coalitie Onderwijs – Zorg – Jeugd en de aanpak Met Andere Ogen.

Oberon

Oberon is een onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van onderwijs en welzijn.

We hebben brede kennis van praktijk, beleid en wetenschap en verenigen deze werelden in onderzoek en advies. Met onze kennis en adviezen willen wij bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen, jongeren en volwassenen.

Contact

Bezoekadres
St. Jacobsstraat 12
3511 BS Utrecht

Postadres
Postbus 1423
3500 BK Utrecht

(030) 230 60 90
Naar boven