Inspectie passend onderwijs

Inspectie passend onderwijs

Passend onderwijs is een van de onderwerpen die aan bod komen in De Staat van het onderwijs 2019, het jaarlijkse overzicht van de Inspectie van het Onderwijs over de belangrijkste trends en ontwikkelingen in het onderwijs. Oberon heeft (samen met het Kohnstamm Instituut) het kwalitatieve onderzoek over Passend onderwijs uitgevoerd dat de Inspectie heeft gebruikt voor het hoofdstuk ‘Kwetsbare leerlingen en studenten’. We hebben daarvoor verschillende inspecteurs geïnterviewd die vaak scholen en schoolbesturen bezoeken: po- en vo-inspecteurs, financieel inspecteurs en inspecteurs samenwerkingsverbanden. De inspecteurs schetsten in de interviews een overkoepelend beeld van de inzichten en ervaringen die ze bij hun bezoeken opdeden.
Op basis van de ervaringen van de inspecteurs en een aanvullende analyse van een aantal actuele onderzoeken naar kwaliteitszorg, geven we in het onderzoeksrapport een beeld van de verschillen in het ondersteuningsaanbod binnen en tussen de samenwerkingsverbanden. Het blijkt dat het zicht van de inspecteurs beperkt is, dat komt deels doordat de beschrijving van de (basis)ondersteuning in documenten zoals het schoolondersteuningsprofiel of het ondersteuningsplan niet altijd helder is en ook kan verschillen van de praktijk. De inspecteurs zien verschillen tussen samenwerkingsverbanden en binnen samenwerkingsverbanden betreft het ondersteuningsaanbod. Ook onderzochten we de ontwikkeling van kwaliteitszorg in samenwerkingsverbanden. Hieruit kwam naar voren dat de kwaliteitszorg binnen veel samenwerkingsverbanden nog niet op orde, maar dat er wel een positieve ontwikkeling zichtbaar is. Tot slot zagen we dat het lerend vermogen van de samenwerkingsverbanden toeneemt, maar dat het vergroten hiervan nog wel wenselijk is.

 

Effectonderzoek naar leerKRACHT-programma

Oberon voert samen met Universiteit Utrecht een effectonderzoek uit naar het programma van Stichting leerKRACHT. Resultaten na één jaar onderzoek zijn hier te lezen.

Lees meer >

Schoolexamens in het voortgezet onderwijs

Oberon heeft recent twee onderzoeken naar schoolexamens in het voortgezet onderwijs uitgevoerd: één onderzoek naar beleid, organisatie en uitvoering van schoolexamens en één onderzoek naar de examenreglementen en programma’s van toetsing en afsluiting (pta’s).

Lees meer >