Medezeggenschap in beweging

Medezeggenschap in beweging

Oberon onderzocht de stand van de medezeggenschap op hogescholen en universiteiten. Er is een stijgende lijn zichtbaar in de tevredenheid van medezeggenschappers. Ze zijn bijvoorbeeld meer tevreden over de manier waarop de onderwijsinstelling hen faciliteert, de verhouding tussen raad en bestuur en over de invloed op de gang van zaken. Toch zijn er ook verbeterpunten; medezeggenschappers hebben behoefte aan meer tijd voor de uitvoering van hun taken, aan meer scholing en er zijn grote verschillen tussen raden.

De medezeggenschap heeft de afgelopen jaren dankzij nieuwe taken en rechten een stevigere positie gekregen binnen hogescholen en universiteiten. Dit wordt zichtbaar in de dagelijkse praktijk. Zo besteden de studenten en docenten in de medezeggenschapsraden meer tijd aan hun werk en worden zij beter gefaciliteerd door hun hogeschool of universiteit. Tegelijkertijd is er een grotere vraag naar scholing en behoefte aan beter contact met de achterban en zijn de studenten en docenten in kwestie kritischer op hun eigen functioneren. Uit het onderzoek blijkt dat dit vooral samenhangt met de vraag of ze goed gefaciliteerd worden, op tijd geïnformeerd worden, de eigen houding van de raad en de opstelling van de bestuurder. 

Op basis van casestudies geeft het onderzoek vijf factoren die leiden tot sterkere medezeggenschap: oog voor scholing, verbinding met andere raden en de achterban, vroegtijdige betrekking in processen, open cultuur en communicatie en een proactieve houding. 

Deze derde editie van de medezeggenschapsmonitor is uitgevoerd door onderzoeksbureau Oberon, in opdracht van een stuurgroep geleid door het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO), in samenwerking met LSVb, LOF, SOM, LOVUM, de Vereniging Hogescholen, VMH en de VSNU. 

 

Evaluatieonderzoek naar het leerKRACHT programma

Oberon voert samen met Universiteit Utrecht het evaluatieonderzoek uit naar het onderwijsprogramma leerKRACHT. Wat zijn de effecten van leerKRACHT, dat al door 600 scholen gebruikt wordt? Lees hier meer.

Lees meer >

Brede inventarisatie aansluiting onderwijs-jeugdhulp 2018

Oberon onderzoekt de wijze waarop gemeenten en samenwerkingsverbanden de aansluiting tussen jeugdhulp en passend onderwijs vormgeven en ervaren.

Lees meer >

Evaluatie lespakket 1001 nacht

Oberon evalueert de effectiviteit van lesmateriaal rondom de sprookjes uit 1001 nacht.

Lees meer >