Evaluatieonderzoek naar het leerKRACHT programma

Evaluatieonderzoek naar het leerKRACHT programma

Het leerKRACHT programma, wat doet dat met een school?

In opdracht van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) onderzoekt Oberon samen met onderzoekers van Universiteit Utrecht de effecten van het onderwijsprogramma leerKRACHT:

LeerKRACHT stimuleert scholen tot het opbouwen van een lerende cultuur met als doel het onderwijs te verbeteren. Er doen al ongeveer 600 po, vo en mbo scholen in Nederland mee aan dit tweejarige onderwijsprogramma.Leerkracht brengt vier onderdelen de school in:

 • Bordsessies. Effectieve, korte werksessies, waarin leraren en schoolleiding wekelijks doelen bepalen en verbeteracties afspreken.
 • Gezamenlijke lesontwerp. Leraren bereiden samen lessen voor.
 • Lesbezoek en feedback. Leraren observeren elkaars les en bespreken dit samen na.
 • Stem van de leerling. Leerlingen geven leraren feedback over het onderwijs en doen suggesties voor verbeteringen.

Bron en meer informatiehttps://stichting-leerkracht.nl/

Type onderzoek / onderzoeksactiviteiten:

Wij onderzoeken twee cohorten LeerKRACHT-scholen, waarbij we ons richten op de effecten van het leerKRACHT-programma, o.a. cultuurverandering, handelen van de leraar en (non-)cognitieve leerling-resultaten.

Wij verzamelen data op deelnemende po, vo en mbo scholen vanaf schooljaar 2017-2018 (zo’n 150 scholen die dit schooljaar begonnen zijn) met verschillende vragenlijsten. Om effecten en onderliggende mechanismen te kunnen verklaren, volgen we daarnaast 30 scholen gedurende twee jaar intensief. Binnen deze scholen observeren getrainde onderzoekers het pedagogisch didactisch handelen van leraren en bordsessies en interviewen wij leraren en schoolleiders.

Welke doelgroepen zijn betrokken in het onderzoek?

 • leerlingen
 • leraren
 • schoolleiding

Betrokken sectoren:

Po, vo, mbo

Looptijd onderzoek:

2017 – 2021

(Verwachte) opbrengsten:

De onderstaande opbrengsten dragen bij aan een bredere wetenschappelijke kennisbasis, praktijkinzichten en onderbouwing voor eventuele effecten van leerKRACHT. Daarnaast levert het inzichten voor Stichting leerKRACHT op waarmee zij het programma kunnen verbeteren.

 • Jaarlijkse tussenrapportages
 • Eindrapportage
 • Wetenschappelijke artikelen
 • Publicaties voor breed praktijk publiek
 • Conferentie(s) (voor wel dan niet leerKRACHT scholen)
 • Presentaties op o.a. conferenties
 • Proefschrift

Contactinformatie:

Voor vragen over het onderzoek, neem contact op met Angela de Jong: adejong@oberon.eu (06-27217252)

Het onderzoek wordt voornamelijk uitgevoerd door Angela de Jong, MSc (zie foto en updates over het onderzoek op LinkedIn en Twitter en deze blog) die op basis van dit onderzoek promoveert. Zij werkt samen met een team van onderzoekers: Prof. Dr. Jan van Tartwijk, Prof. Dr. Mirko Noordegraaf, Dr. Nienke Moolenaar (Universiteit Utrecht), Dr. Ditte Lockhorst en Dr. Ton Klein (Oberon).

 

Landelijke inventarisatie aansluiting onderwijs-jeugdhulp

Hoe gaat het met de aansluiting tussen onderwijs en jeugdhulp? De Ministeries van OCW en VWS hebben samen met de VNG een landelijk onderzoek geïnitieerd naar de wijze waarop samenwerkingsverbanden passend onderwijs en gemeenten de aansluiting vormgeven en ervaren.

Lees meer >

Brede inventarisatie aansluiting onderwijs-jeugdhulp 2018

Oberon onderzoekt de wijze waarop gemeenten en samenwerkingsverbanden de aansluiting tussen jeugdhulp en passend onderwijs vormgeven en ervaren.

Lees meer >

Evaluatie lespakket 1001 nacht

Oberon evalueert de effectiviteit van lesmateriaal rondom de sprookjes uit 1001 nacht.

Lees meer >