Kwaliteit VVE sterk verbeterd in de G37

Kwaliteit VVE sterk verbeterd in de G37

Vve-locaties in de 37 grootste gemeenten (G37) behalen goede scores op bijna alle aspecten waar de Onderwijsinspectie op inspecteerde. Dit is terug te lezen in het eindmonitor van de inspectie over de ontwikkelingen van de afgelopen vijf jaar in het vve-beleid en de uitvoering ervan in de G37. Ook Oberon concludeert dit in het rapport 'Inventarisatie en analyse bestuursafspraken vve G37'. De bestuursafspraken en bijbehorende middelen hebben volgens Oberon de inzet van de G37 op VVE sterk gericht op kwaliteitsverbetering. Veel van de ambitieuze streefcijfers zijn in tijdbestek van een paar jaar gehaald. 


Over het onderzoek

Oberon heeft in opdracht van het Ministerie van OCW de realisatie van de bestuursafspraken “Effectief benutten van VVE en extra leertijd voor jonge kinderen” geïnventariseerd en geanalyseerd. Met deze bestuursafspraken hebben de G37 begin 2012 streefcijfers vastgelegd voor eind 2015 met betrekking tot te behalen aantallen en te behalen kwaliteitsbeoordelingen VVE door de Inspectie van het Onderwijs. De inspectie heeft bij haar laatste bestandsopname bij de G37 een overall beeld geschetst van de kwaliteit van VVE(-beleid). Er wordt daarbij geen oordeel gegeven over het al dan niet behalen van de streefcijfers van de bestuursafspraken. Oberon beschrijft in het rapport de conclusies die hierover getrokken kunnen worden. Op basis van deze gegevens wordt inzichtelijk in hoeverre de realisatie binnen de gemeenten overeenkomt met de afgesproken streefcijfers.

 

Meer informatie vindt u op de website van de Rijksoverheid.

 

Werkplaatsen Onderwijsonderzoek

Oberon voert samen met Universiteit Utrecht een flankerend onderzoek uit naar de Werkplaatsen Onderwijsonderzoek (Amsterdam, Tilburg, Utrecht), in opdracht van NRO.

Lees meer >

In gesprek met...Anne Luc van der Vegt

Iedere maand komt op onze website een van de onderzoekers-adviseurs aan het woord over een actueel onderwerp waar Oberon bij betrokken is. Deze maand: Anne Luc van der Vegt over de eerste ervaringen in het experiment ‘regelluwe scholen’.

Lees meer >