Monitor subsidieregeling (hoog)begaafdheid 2021-2022, derde meting

Hiernaast is het rapport te vinden van de derde monitormeting over schooljaar 2021-2022. De factsheet vat de belangrijkste uitkomsten samen met visualisaties. Het rapport is in december 2022 naar de Tweede Kamer gestuurd vergezeld met een brief waarin OCW hun visie op (hoog)begaafdheid meegeeft. Er is in de derde monitormeting een vragenlijst uitgezet onder samenwerkingsverbanden primair en voortgezet onderwijs die subsidie inzetten, met een hoge en representatieve respons. Hiernaast is het rapport en een factsheet met de belangrijkste uitkomsten te vinden. Naast de monitor bestaat het IMAGE-onderzoek. Dit onderzoek gaat over de impact en opbrengsten van de subsidie en is geen onderdeel van de monitor.

Uitkomsten monitor 2021-2022, derde meting

Volop in de uitvoering

Er zijn zeer veel activiteiten voor leerlingen en professionals rondom (hoog)begaafdheid gedaan. Bijna alle samenwerkingsverbanden zijn anno 2022 volop bezig met het uitvoeren van activiteiten met behulp van de subsidie.

Impact corona is langdurig maar neemt wel af

Activiteiten zijn in 2021-2022 minder vaak tussentijds gewijzigd wegens corona dan in 2020-2021. Er zijn zelfs regio’s die extra activiteiten hebben opgestart. Wel is het een aandachtspunt dat scholen weinig tijd hebben voor professionalisering en kennisdeling. Twee derde van de samenwerkingsverbanden verwacht dan ook zeker wel of waarschijnlijk gebruik te maken van de verlenging van de subsidieperiode om activiteiten in te halen die door corona zijn uitgesteld.

Samenwerkingsverbanden zijn positiever over doelen, maar nog wel ruimte voor verbetering

Samenwerkingsverbanden zijn sinds 2019 steeds positiever gaan oordelen over de mate waarin er een passend en dekkend aanbod, voldoende kennis onder professionals, kennisdeling en samenwerking bestaat rondom (hoog)begaafdheid. Er is nog steeds ruimte voor verbetering. Samenwerkingsverbanden geven anno 2022 een krappe voldoende voor deze vier elementen. De regio’s zien iets meer vooruitgang op het kennisniveau en de kennisdeling, mogelijk vormt dit een mooie basis om de komende tijd ook stappen te zetten rondom het aanbod en de samenwerking.

Aandachtspunten zijn aanbod voor thuiszitters, samenwerking en informatievoorziening in de regio

Een groot aandachtspunt zijn (hoog)begaafde leerlingen die thuiszitten of dreigen uit te vallen op school; deze leerlingen krijgen volgens de samenwerkingsverbanden nog niet overal een passend aanbod. Regio’s vinden het vooral lastig om dekkend aanbod te ontwikkelen voor leerlingen met een combinatie van onderwijs- en zorgbehoeften. Tegelijk kan de samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp en de samenwerking tussen regulier en speciaal onderwijs nog beter. Als laatste is informatievoorziening in de regio belangrijk. Samenwerkingsverbanden geven aan scholen actief te informeren, maar scholen zijn hier minder tevreden over.

 

Uitkomsten monitor eerdere metingen

De monitor heeft al twee eerdere metingen gehad in 2019-2020 en 2020-2021. Er volgen ook nog twee metingen in 2022-2023 en 2023-2024. In 2022-2023 worden naast samenwerkingsverbanden ook weer scholen bevraagd.

Meer informatie

Oberon Profielfoto 09
Oberon Profielfoto 27.2
Oberon

Oberon is een onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van onderwijs.

We hebben brede kennis van praktijk, beleid en wetenschap en verenigen deze werelden in onderzoek en advies. Met onze kennis en adviezen willen wij bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen, jongeren en volwassenen.

Contact

Bezoekadres
St. Jacobsstraat 12
3511 BS Utrecht

Postadres
Postbus 1423
3500 BK Utrecht

(030) 230 60 90
Naar boven