Onderwijshuisvesting en leerlingenvervoer

Het bouwen en beheren van scholen is een gedeelde verantwoordelijkheid van gemeenten en schoolbesturen. Die samenwerking staat onder druk als gevolg van krimp, leegstand, de roep om frisse en functionele schoolgebouwen en het verleggen van geldstromen (denk aan de overheveling van het buitenonderhoud). Oberon onderzoekt deze vraagstukken, brengt de kwaliteit van schoolgebouwen in kaart, schetst toekomstscenario’s en adviseert het rijk, VNG, gemeenten en schoolbesturen hierover. Oberon is ook goed bekend met het dossier leerlingenvervoer. De landelijke monitor leerlingenvervoer en de bijbehorende benchmark leerlingvervoer voor gemeenten komen van onze hand. Ook een advies op maat behoort tot de mogelijkheden. We kunnen bijvoorbeeld kijken hoe middelen efficiënter kunnen worden ingezet en ingaan op de gevolgen van de wet passend onderwijs op de inzet van leerlingenvervoer.