Medezeggenschap

Via de formele medezeggenschap leveren ouders, personeel, leerlingen en studenten een bijdrage aan betere besluitvorming binnen scholen en besturen.

De kennis, ervaring en betrokkenheid van ouders, personeel en studenten kan op veel scholen nog beter worden benut. Medezeggenschap wint aan waarde bij goed overleg, professioneel functioneren en goed contact met de achterban. Daarnaast dragen ouderbetrokkenheid en een educatief partnerschap bij aan de ontwikkeling van kinderen en de motivatie, welbevinden en leerprestaties van leerlingen. Al veel scholen en voorscholen gingen u voor en deden positieve ervaringen op door ouders, personeel en leerlingen bij hun beleid te betrekken.

Aanbod Oberon

In verschillende onderwijssectoren heeft Oberon ervaring opgedaan met het monitoren van medezeggenschap. Daarnaast kunnen we scholen, besturen en medezeggenschapsraden ondersteunen bij het versterken van de medezeggenschap, zodat dit ook echt meerwaarde krijgt voor de school/het bestuur en de betrokken partijen.

Wij kunnen u een stappenplan bieden dat behulpzaam is bij de voorbereiding, uitvoering of evaluatie van de medezeggenschap.