Passend onderwijs

Oberon ondersteunt schoolbesturen, samenwerkingsverbanden en gemeenten bij het vormgeven en evalueren van passend beleid rond Passend onderwijs en jeugdhulp. Daarbij besteden we ruime aandacht aan  de rollen en verantwoordelijkheden van de verschillende partners en de manier waarop zij...
Lees meer >

Professionalisering & HRM

Goed onderwijs valt of staat met de kwaliteit van de leraren voor de klas. Overheid en scholen besteden dan ook veel aandacht aan de professionalisering van leraren en schoolleiders. Maar het opleiden van goede leraren is niet het enige dat telt. Ook thema’s zoals HRM-beleid, de lerende...
Lees meer >

Lokaal beleid

Het  lokale onderwijsbeleid is volop in beweging. De verschuiving van verschillende taken naar gemeenten brengt uitdagingen met zich mee, maar biedt tegelijkertijd kansen om zaken in overleg met partners anders en beter te organiseren. Wij helpen u graag deze kansen in het lokaal...
Lees meer >

Governance

Goed onderwijs vraagt niet alleen om goede leraren en schoolleiders, maar ook om goed bestuur. Het gaat bij goed bestuur niet alleen om kwalitatief goed bestuurlijk handelen. Ook medezeggenschap, intern toezicht en verantwoording spelen een rol. Gezamenlijk wordt dit governance genoemd. Ons...
Lees meer >

Leren en instructie

Bij leren en instructie gaat het om leer- en onderwijsprocessen in scholen. Aspecten hiervan zijn bijvoorbeeld de didactische werkvormen, de leerstof, de onderwijs- en leermiddelen en de leeractiviteiten van leerlingen. Actueel hierbij is het streven naar onderwijs op maat: onderwijs moet...
Lees meer >

Schoolloopbanen en overgangen

De route die leerlingen volgen door de verschillende onderwijsvormen van het Nederlandse onderwijssysteem verschilt. De ene leerling gaat bijvoorbeeld na de basisschool naar het vmbo en daarna naar het mbo. Een andere leerling gaat bijvoorbeeld na de basischool naar de havo, vervolgens naar het...
Lees meer >

Kwaliteit

Kwaliteit is geen toeval!  Scholen en hun besturen willen het beste voor hun leerlingen. Zij willen onderwijs van goede kwaliteit en leerlingen die goede resultaten halen, zowel cognitief als sociaal-emotioneel. Om dit te realiseren is een kwaliteitszorgsysteem een essentieel hulpmiddel....
Lees meer >

En verder...

De omgeving waarin kinderen en jongeren zich ontwikkelen en opgroeien, verandert de komende jaren. Beleid en praktijk zijn in beweging, denk aan jeugdhulp, passend onderwijs, cultuureducatie en gezonde leefstijl. Oberon opereert graag op het snijvlak van onderwijs en jeugd, kinderopvang, kunst...
Lees meer >