Projecten

Zoekt u een onderzoeksrapport, brochure, handreiking of projectinformatie? Blader eens door onze publicaties, projectbeschrijvingen of zoek op een specifiek thema of trefwoord. 

Publicatie

Werkdruk bij Rotterdamse leerkrachten en intern begeleiders in het primair onderwijs

Lees meer >

Publicatie

Werkplaatsen Onderwijsonderzoek PO en VO

Lees meer >

Projectinformatie

Vervolgonderzoek Canon van Nederland

Lees meer >

Publicatie

Professionalering en positionering team- en afdelingsleiders vo

Lees meer >

Projectinformatie

Samenvatting basisondersteuning passend onderwijs

Lees meer >

Publicatie

Basisondersteuning passend onderwijs

Lees meer >

Publicatie

Dichter bij de schrijver, dichter bij lezen

Lees meer >

Projectinformatie

Uitkomsten landelijk onderzoek aansluiting onderwijs-jeugdhulp (2018)

Lees meer >

Publicatie

Monitor Versterking Samenwerking Lerarenopleidingen en Scholen

Lees meer >

Projectinformatie

LEA Leidschendam-Voorburg

Lees meer >

Projectinformatie

Brede inventarisatie aansluiting onderwijs-jeugdhulp 2018

Lees meer >

Publicatie

Van School naar Werk, naar een andere benadering

Lees meer >

Publicatie

Leerlingenvervoer in Nederland, nameting 2017

Lees meer >

Publicatie

Monitor medezeggenschap hoger onderwijs

Lees meer >

Publicatie

Passend onderwijs en de aansluiting met de jeugdhulp in Rotterdam (2017-2018)

Lees meer >

Projectinformatie

Evaluatieonderzoek naar het leerKRACHT-programma

Lees meer >

Publicatie

Monitor professionele ontwikkeling schoolleiders VO 2016-2017

Lees meer >

Publicatie

Past de ondersteuningsstructuur van het onderwijs aan zieke leerlingen?

Lees meer >

Publicatie

Evaluatie Beleidsregel verstrekking DAMU-licentie vo

Lees meer >

Publicatie

Doorbraak

Lees meer >

Publicatie

Regelluwe scholen Tweede voortgangsrapportage, december 2017

Lees meer >

Publicatie

Oza’s in het speciaal onderwijs in Rijnmond - 2017

Lees meer >

Publicatie

Oza’s in het speciaal onderwijs in Rijnmond - 2017

Lees meer >

Publicatie

Advies over instemming - Eindrapport

Lees meer >

Publicatie

Governance in de samenwerkingsverbanden passend onderwijs

Lees meer >

Publicatie

Verder met nieuw beleid lwoo

Lees meer >

Publicatie

Licht op schaduwonderwijs

Lees meer >

Publicatie

Extra budget voor mbo'ers uit minimagezinnen zeer welkom

Lees meer >

Projectinformatie

Procesbegeleiding Herijking zorgstructuur – gemeente Dongen (2016-2017)

Lees meer >

Projectinformatie

Evaluatie Zorgstructuur jeugd - gemeente Wierden (2016)

Lees meer >

Projectinformatie

Landelijke werkagenda verbinding onderwijs en jeugdhulp (2013 tot heden)

Lees meer >

Publicatie

Literatuurstudie Werkplaatsen Onderwijsonderzoek

Lees meer >

Publicatie

Keuzevrijheid ouders

Lees meer >

Publicatie

Monitor samenwerkingsverbanden 2016

Lees meer >

Publicatie

Ouders over kindcentra 2017

Lees meer >

Publicatie

Handreiking ondersteuning jongeren bij leren en werken

Lees meer >

Publicatie

Monitor toelatingsbeleid vmbo-gltl-havo, derde meting

Lees meer >

Publicatie

Toelatingscode vmbo-havo; peiling onder ouders en leerlingen

Lees meer >

Publicatie

Implementatie-onderzoek Startgroepen peuters

Lees meer >

Publicatie

Marktonderzoek formatief evalueren

Lees meer >

Publicatie

Evaluatie Wet Eindtoetsing PO

Lees meer >

Publicatie

Inventarisatie en analyse bestuursafspraken vve G37

Lees meer >

Publicatie

Maatwerk mogelijk! Haal eruit wat erin zit! NRO kortlopend praktijkonderzoek

Lees meer >

Publicatie

Samenvatting Tussenmeting monitoronderzoek versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen

Lees meer >

Publicatie

De schooladviezenvergelijker

Lees meer >

Publicatie

Monitor cultuureducatie po

Lees meer >

Projectinformatie

2014-2016: OAB-ontwikkeltrajecten in gemeenten Utrecht, Nijmegen, Haarlem, Zaanstad, De Bilt, Woerden

Lees meer >

Projectinformatie

OAB-evaluatie Schiedam

Lees meer >

Projectinformatie

PO-Raad: advies OAB

Lees meer >

Projectinformatie

Sessies besteding OAB voor gemeenten

Lees meer >

Projectinformatie

Samen Resultaatafspraken vroegschoolse educatie maken, 2014

Lees meer >

Publicatie

Regelluwe scholen

Lees meer >

Publicatie

Doorstroom kleuters

Lees meer >

Publicatie

Afspraken over de overgang van basis- naar voortgezet onderwijs

Lees meer >

Publicatie

Leerlingsurvey

Lees meer >

Publicatie

Cultuursurvey

Lees meer >

Publicatie

Samenwerking in beeld

Lees meer >

Publicatie

Projectevaluatie Boris brengt je bij een baan

Lees meer >

Publicatie

Handreiking gebruik van doorstroomdata

Lees meer >

Publicatie

Sportkadermonitor. Tussentijdse metingen 2014

Lees meer >

Publicatie

Veldraadpleging schoolleidersregister 2016

Lees meer >

Publicatie

Op weg naar nieuw beleid lwoo

Lees meer >

Publicatie

LinkedIn als volgsysteem

Lees meer >

Publicatie

Monitor Goed bestuur primair onderwijs 2015

Lees meer >

Publicatie

Duurzaamheid in het onderwijs

Lees meer >

Publicatie

Innovatiekracht in het onderwijs

Lees meer >

Publicatie

Sportkadermonitor 2015

Lees meer >

Publicatie

Gedragswerk, wat werkt?

Lees meer >

Publicatie

Nieuwe toetreders in het onderwijs

Lees meer >

Publicatie

Monitor toelatingsbeleid vmbo-havo, tweede meting 2014-2015

Lees meer >

Publicatie

Passend onderwijs MBO van start!

Lees meer >

Publicatie

Monitor cultuureducatie vo

Lees meer >

Publicatie

Leerwinst en toegevoegde waarde in het voortgezet onderwijs

Lees meer >

Publicatie

Informatiegebruik voor kwaliteitsverbetering

Lees meer >

Publicatie

Pionieren in passend onderwijs; ervaringen van leraren

Lees meer >

Publicatie

Aan de slag met passend onderwijs

Lees meer >

Publicatie

Opbrengstgericht werken in het VO

Lees meer >

Publicatie

Impactmeting programma leerKracht

Lees meer >

Publicatie

Pionieren in passend onderwijs: ervaringen van ouders

Lees meer >

Publicatie

Pionieren in passend onderwijs: ervaringen van begeleiders

Lees meer >

Publicatie

Professionalisering leerkrachten PO en HRM-beleid

Lees meer >

Publicatie

Experimenten met ICT in de universitaire lerarenopleiding

Lees meer >

Publicatie

Sportkadermonitor 2013

Lees meer >

Publicatie

Leren met en van elkaar

Lees meer >

Publicatie

Passend onderwijs en opvattingen over de toerusting van vo-docenten en -scholen

Lees meer >

Publicatie

Ontwikkelingsperspectief en sociaal-emotionele ontwikkeling

Lees meer >

Publicatie

Haal eruit wat er in zit! Differentiatie op een vmbo-school

Lees meer >

Publicatie

Theorie en praktijk van innoveren

Lees meer >

Publicatie

Boekstart in de kinderopvang; ervaringen uit de praktijk

Lees meer >

Publicatie

De bibliotheek op school in het vmbo

Lees meer >

Publicatie

Eindrapport effectmeting brede school

Lees meer >

Publicatie

Voorzieningen en leerlingenstromen (V)SO RMC-regio 19

Lees meer >

Publicatie

ICT in de universitaire lerarenopleiding

Lees meer >

Publicatie

De voorspellende waarde van het leerlingvolgsysteem

Lees meer >

Publicatie

Het ontwikkelingsperspectief: gebruik, inhoud en verwachtingen

Lees meer >

Publicatie

Evaluatie pilot project referentieniveaus

Lees meer >

Publicatie

LOB-doorstroompilots

Lees meer >

Publicatie

In gesprek met ouders en leerlingen: hoe organiseer je een horizontale dialoog?

Lees meer >

Publicatie

Waar staat het PO-veld? Toegevoegde waarde van Vensters PO

Lees meer >

Publicatie

De rol van de school in de educatieve minor

Lees meer >

Publicatie

Loopbaanoriëntatie en begeleiding in de keten

Lees meer >

Publicatie

LEA van 3 naar 4 kolommen

Lees meer >

Publicatie

Trends in onderwijshuisvesting

Lees meer >

Publicatie

Evaluatie centra voor topsport en onderwijs

Lees meer >

Publicatie

Leerlingvolgsystemen in het VO

Lees meer >

Publicatie

Wie de jeugd heeft

Lees meer >

Publicatie

Onderwijskundig rapport nieuwkomers

Lees meer >

Publicatie

Maatwerkgericht handelen van VO-docenten

Lees meer >

Publicatie

Brede school jaarbericht 2011

Lees meer >

Publicatie

Duurzaamheid in de brede school

Lees meer >

Publicatie

Evaluatie stelsel cultuureducatie Amsterdam

Lees meer >

Publicatie

Monitor cultuureducatie Overijssel

Lees meer >

Publicatie

Beter minder, maar beter

Lees meer >

Publicatie

Passend onderwijs aan leerlingen met gedragsproblemen

Lees meer >

Publicatie

Eindrapportage pilot horizontale dialoog onderwijstijd

Lees meer >

Publicatie

Schoolbieb 's-Hertogenbosch

Lees meer >

Publicatie

Bouwen om inhoud

Lees meer >

Publicatie

Kwaliteitskader cultuureducatie door culturele instellingen

Lees meer >

Publicatie

Kwaliteitskaart brede school

Lees meer >

Publicatie

Authentiek onderwijs in wetenschap en techniek op de pabo

Lees meer >

Publicatie

Verbetering informatieopdracht PO/VO

Lees meer >

Publicatie

Gepercipieerde opbrengsten ict in mbo

Lees meer >

Publicatie

Zorg op de agenda

Lees meer >

Publicatie

Digitale schoolborden in het basisonderwijs bij geschiedenis

Lees meer >

Publicatie

Hoezo mbo?

Lees meer >

Publicatie

Regionale verkenningen

Lees meer >

Publicatie

Aan de slag met de horizontale dialoog

Lees meer >

Publicatie

Pilot horizontale dialoog

Lees meer >

Publicatie

Bibliotheek op de basisschool

Lees meer >

Publicatie

Vroegschoolse educatie ook iets voor ons?!

Lees meer >

Publicatie

Voorschoolse educatie - Handreiking voor gemeenten

Lees meer >
 

Geavanceerd zoeken