Publicaties

Zoekt u een onderzoeksrapport, brochure of handreiking? Blader eens door onze publicaties of zoek op een specifiek thema of trefwoord. 

Publicatie

Past de ondersteuningsstructuur van het onderwijs aan zieke leerlingen?

Lees meer >

Publicatie

Evaluatie Beleidsregel verstrekking DAMU-licentie vo

Lees meer >

Publicatie

Werkplaatsen Onderwijsonderzoek PO – Tussenrapportage onderzoekjaar 1

Lees meer >

Publicatie

Doorbraak

Lees meer >

Publicatie

Regelluwe scholen Tweede voortgangsrapportage, december 2017

Lees meer >

Publicatie

Oza’s in het speciaal onderwijs in Rijnmond - 2017

Lees meer >

Publicatie

Advies over instemming - Eindrapport

Lees meer >

Publicatie

Governance in de samenwerkingsverbanden passend onderwijs

Lees meer >

Publicatie

Verder met nieuw beleid lwoo

Lees meer >

Publicatie

Licht op schaduwonderwijs

Lees meer >

Publicatie

Extra budget voor mbo'ers uit minimagezinnen zeer welkom

Lees meer >

Publicatie

Landelijke werkagenda verbinding onderwijs en jeugdhulp (2013 tot heden)

Lees meer >

Publicatie

Literatuurstudie Werkplaatsen Onderwijsonderzoek

Lees meer >

Publicatie

Keuzevrijheid ouders

Lees meer >

Publicatie

Monitor samenwerkingsverbanden 2016

Lees meer >

Publicatie

Ouders over kindcentra 2017

Lees meer >

Publicatie

Handreiking ondersteuning jongeren bij leren en werken

Lees meer >

Publicatie

Monitor toelatingsbeleid vmbo-gltl-havo, derde meting

Lees meer >

Publicatie

Toelatingscode vmbo-havo; peiling onder ouders en leerlingen

Lees meer >

Publicatie

Implementatie-onderzoek Startgroepen peuters

Lees meer >

Publicatie

Marktonderzoek formatief evalueren

Lees meer >

Publicatie

Evaluatie Wet Eindtoetsing PO

Lees meer >

Publicatie

Inventarisatie en analyse bestuursafspraken vve G37

Lees meer >

Publicatie

Maatwerk mogelijk! Haal eruit wat erin zit! NRO kortlopend praktijkonderzoek

Lees meer >

Publicatie

Samenvatting Tussenmeting monitoronderzoek versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen

Lees meer >

Publicatie

Monitor cultuureducatie po

Lees meer >

Publicatie

Regelluwe scholen

Lees meer >

Publicatie

Doorstroom kleuters

Lees meer >

Publicatie

Leerlingsurvey

Lees meer >

Publicatie

Cultuursurvey

Lees meer >

Publicatie

Samenwerking in beeld

Lees meer >

Publicatie

Projectevaluatie Boris brengt je bij een baan

Lees meer >

Publicatie

Sportkadermonitor. Tussentijdse metingen 2014

Lees meer >

Publicatie

Veldraadpleging schoolleidersregister 2016

Lees meer >

Publicatie

Monitor professionele ontwikkeling schoolleiders VO 2014-2015

Lees meer >

Publicatie

Op weg naar nieuw beleid lwoo

Lees meer >

Publicatie

Monitor Goed bestuur primair onderwijs 2015

Lees meer >

Publicatie

Duurzaamheid in het onderwijs

Lees meer >

Publicatie

Innovatiekracht in het onderwijs

Lees meer >

Publicatie

Sportkadermonitor 2015

Lees meer >

Publicatie

Gedragswerk, wat werkt?

Lees meer >

Publicatie

Monitor toelatingsbeleid vmbo-havo, tweede meting 2014-2015

Lees meer >

Publicatie

Passend onderwijs MBO van start!

Lees meer >

Publicatie

Monitor cultuureducatie vo

Lees meer >

Publicatie

Leerwinst en toegevoegde waarde in het voortgezet onderwijs

Lees meer >

Publicatie

Informatiegebruik voor kwaliteitsverbetering

Lees meer >

Publicatie

Pionieren in passend onderwijs; ervaringen van leraren

Lees meer >

Publicatie

Aan de slag met passend onderwijs

Lees meer >

Publicatie

Opbrengstgericht werken in het VO

Lees meer >

Publicatie

Impactmeting programma leerKracht

Lees meer >

Publicatie

Pionieren in passend onderwijs: ervaringen van ouders

Lees meer >

Publicatie

Pionieren in passend onderwijs: ervaringen van begeleiders

Lees meer >

Publicatie

Professionalisering leerkrachten PO en HRM-beleid

Lees meer >

Publicatie

Experimenten met ICT in de universitaire lerarenopleiding

Lees meer >

Publicatie

Sportkadermonitor 2013

Lees meer >

Publicatie

Leren met en van elkaar

Lees meer >

Publicatie

Passend onderwijs en opvattingen over de toerusting van vo-docenten en -scholen

Lees meer >

Publicatie

Ontwikkelingsperspectief en sociaal-emotionele ontwikkeling

Lees meer >

Publicatie

Haal eruit wat er in zit! Differentiatie op een vmbo-school

Lees meer >

Publicatie

Theorie en praktijk van innoveren

Lees meer >

Publicatie

Boekstart in de kinderopvang; ervaringen uit de praktijk

Lees meer >

Publicatie

De bibliotheek op school in het vmbo

Lees meer >

Publicatie

Eindrapport effectmeting brede school

Lees meer >

Publicatie

Voorzieningen en leerlingenstromen (V)SO RMC-regio 19

Lees meer >

Publicatie

ICT in de universitaire lerarenopleiding

Lees meer >

Publicatie

De voorspellende waarde van het leerlingvolgsysteem

Lees meer >

Publicatie

Het ontwikkelingsperspectief: gebruik, inhoud en verwachtingen

Lees meer >

Publicatie

Evaluatie pilot project referentieniveaus

Lees meer >

Publicatie

LOB-doorstroompilots

Lees meer >

Publicatie

In gesprek met ouders en leerlingen: hoe organiseer je een horizontale dialoog?

Lees meer >

Publicatie

Waar staat het PO-veld? Toegevoegde waarde van Vensters PO

Lees meer >

Publicatie

De rol van de school in de educatieve minor

Lees meer >

Publicatie

Loopbaanoriëntatie en begeleiding in de keten

Lees meer >

Publicatie

LEA van 3 naar 4 kolommen

Lees meer >

Publicatie

Trends in onderwijshuisvesting

Lees meer >

Publicatie

Evaluatie centra voor topsport en onderwijs

Lees meer >

Publicatie

Leerlingvolgsystemen in het VO

Lees meer >

Publicatie

Wie de jeugd heeft

Lees meer >

Publicatie

Onderwijskundig rapport nieuwkomers

Lees meer >

Publicatie

Maatwerkgericht handelen van VO-docenten

Lees meer >

Publicatie

Brede school jaarbericht 2011

Lees meer >

Publicatie

Duurzaamheid in de brede school

Lees meer >

Publicatie

Evaluatie stelsel cultuureducatie Amsterdam

Lees meer >

Publicatie

Monitor cultuureducatie Overijssel

Lees meer >

Publicatie

Beter minder, maar beter

Lees meer >

Publicatie

Passend onderwijs aan leerlingen met gedragsproblemen

Lees meer >

Publicatie

Eindrapportage pilot horizontale dialoog onderwijstijd

Lees meer >

Publicatie

Schoolbieb 's-Hertogenbosch

Lees meer >

Publicatie

Bouwen om inhoud

Lees meer >

Publicatie

Kwaliteitskader cultuureducatie door culturele instellingen

Lees meer >

Publicatie

Kwaliteitskaart brede school

Lees meer >

Publicatie

Authentiek onderwijs in wetenschap en techniek op de pabo

Lees meer >

Publicatie

Verbetering informatieopdracht PO/VO

Lees meer >

Publicatie

Gepercipieerde opbrengsten ict in mbo

Lees meer >

Publicatie

Zorg op de agenda

Lees meer >

Publicatie

Digitale schoolborden in het basisonderwijs bij geschiedenis

Lees meer >

Publicatie

Hoezo mbo?

Lees meer >

Publicatie

Regionale verkenningen

Lees meer >

Publicatie

Aan de slag met de horizontale dialoog

Lees meer >

Publicatie

Pilot horizontale dialoog

Lees meer >

Publicatie

Bibliotheek op de basisschool

Lees meer >

Publicatie

Brede school jaarbericht 2009

Lees meer >

Publicatie

Vroegschoolse educatie ook iets voor ons?!

Lees meer >

Publicatie

Kleine scholen problematiek: een oriëntatie

Lees meer >

Publicatie

Monitor cultuureducatie PO en VO

Lees meer >

Publicatie

LEA en lokaal jeugdbeleid

Lees meer >

Publicatie

Uitdagend en ambitieus onderwijs

Lees meer >

Publicatie

Voorbeeldig kiezen voor kwaliteit

Lees meer >

Publicatie

Ouders over hun positie in passend onderwijs

Lees meer >

Publicatie

Monitor cultuureducatie VO 2008

Lees meer >

Publicatie

Bibliotheken aan de LEA-tafel

Lees meer >

Publicatie

Rendement van ict in het (V)SO

Lees meer >

Publicatie

Havo-didactiek

Lees meer >

Publicatie

Opbrengstgericht werken door PO- en VO-scholen

Lees meer >

Publicatie

De LEA-monitor: een voorbeeldrapportage

Lees meer >

Publicatie

Rendement van ICT in het vmbo

Lees meer >

Publicatie

Handboek brede school

Lees meer >

Publicatie

Horizontale verantwoording VO

Lees meer >

Publicatie

Nieuwe toetreders in het onderwijs

Lees meer >

Publicatie

Voorschoolse educatie - Handreiking voor gemeenten

Lees meer >
 

Geavanceerd zoeken