Passend onderwijs MBO van start!

Sinds 1 augustus 2014 is de Wet Passend Onderwijs van kracht. Hoewel voor het mbo vergelijkbare doelen gelden wat betreft zorgplicht en passende ondersteuning als in het primair en voortgezet onderwijs, is het kader voor het mbo duidelijk anders. Het belangrijkste verschil is dat mbo-instellingen vrij zijn om zelf te bepalen wat zij onder Passend Onderwijs verstaan en hoe zij daaraan invulling geven.

In opdracht van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) heeft het Kenniscentrum Beroepsonderwijs Arbeidsmarkt (KBA) onderzoek verricht onder alle mbo-instellingen. Het doel was om de actuele stand van de invoering van Passend Onderwijs te beschrijven en om aan de hand van een typologie zichtbaar te maken hoe de instellingen Passend Onderwijs invullen. Oberon heeft voor dit onderzoek een aantal verdiepende interviews uitgevoerd.

Contactpersonen


Miriam Walraven

Miriam Walraven

Onderzoeker-adviseur


030-2324 216
Mail Miriam
MEER INFO >