Passend onderwijs en de aansluiting met de jeugdhulp in Rotterdam (2017-2018)

In Rotterdam werken gemeente en onderwijs samen aan versterking van de aansluiting tussen passend onderwijs en jeugdhulp. Sinds enige tijd ontvangen de gemeente Rotterdam en het samenwerkingsverband PPO Rotterdam signalen over knelpunten rondom deze aansluiting. Zij hebben Oberon gevraagd hier onderzoek naar te doen.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode juni 2017 tot en met januari 2018 en richt zich alleen op het primair onderwijs. In het onderzoek is gebruik gemaakt van een mixed methods design. De beschikbare kwantitatieve gegevens en documenten zijn geïnventariseerd en geanalyseerd en in (groeps)interviews met ruim 60 vertegenwoordigers van onderwijs, gemeente en jeugdhulp in Rotterdam zijn opvattingen en inzichten verzameld. Daarnaast hebben een kleine 500 leerkrachten en intern begeleiders zich in een enquête uitgesproken over de werkdruk in het primair onderwijs. De combinatie tussen kwantitatieve en kwalitatieve gegevens levert een beeld op van de knelpunten, de achterliggende oorzaken en de oplossingsrichtingen voor versterking van de aansluiting tussen passend onderwijs en jeugdhulp in Rotterdam.

Contactpersonen


Debbie Kooij

Debbie Kooij

Onderzoeker-adviseur


030-2324 204
Mail Debbie
MEER INFO >