LOB-doorstroompilots

Veel scholen voeren een actief LOB-beleid. Op de meeste scholen is het vooral de decaan die de LOB-taken op zich neemt. De betrokkenheid onder directies is de afgelopen jaren wel toegenomen maar toch blijft de plaats van LOB in het schoolbeleid beperkt. Uit een verkennend onderzoek naar de behoeften van directies en bestuurders kwam naar voren dat zij graag meer zicht zouden willen krijgen op de doorstroom van leerlingen naar het vervolgonderwijs en het succes waarmee oud-leerlingen dat vervolgonderwijs doorlopen. Dat zegt iets over het rendement van het onderwijs en geeft mogelijk aanknopingspunten voor het LOB-beleid.

 

De VO-raad en de AOC-raad hebben daarom initiatief genomen voor zeven LOB-doorstroompilots, die door Oberon zijn begeleid. Doel van de LOB-doorstroompilots was tweeledig:

1. Antwoord geven op de doorstroomvragen van de deelnemende scholen en besturen. Doorstroomcijfers werden verzameld via DUO, die beschikt over landelijk dekkende gegevens.

2. Bekijken hoe de doorstroomcijfers benut kunnen worden om LOB verder te verstevigen in de school. Het eindrapport LOB-doorstroompilots gaat in op de werkwijze en opbrengsten van de pilots

 

De LOB-doorstroompilots passen goed binnen de lijn van opbrengstgericht werken en de inzichten uit de pilots zijn ook waardevol voor andere scholen en besturen die met doorstroomcijfers aan de slag willen. 

Contactpersonen


Ton Klein

Ton Klein

Directie


030-230 60 90
Mail Ton
MEER INFO >