Landelijke werkagenda verbinding onderwijs en jeugdhulp (2013 tot heden)

De PO-Raad, de VO-raad, de VNG, het NJi en de Ministeries van OCW en VWS werken sinds 2013 samen om een goede verbinding tot stand te brengen tussen het (Passend) onderwijs en de jeugdhulp. Om deze samenwerking vorm te geven hebben zij de ‘Werkagenda monitoring, signalering en ondersteuning Passend onderwijs en Jeugd’ opgesteld. In opdracht van de werkagenda voert Oberon de volgende werkzaamheden uit (of heeft uitgevoerd):

  • Website www.onderwijsjeugd.nl. In samenwerking met het NJi heeft Oberon de website www.onderwijsjeugd.nl opgesteld. Oberon beheert deze website en zorgt dat deze actueel blijft.
  • Detachering VNG. Onze collega Debbie Kooij is van 2013 – 2017 voor een deel van haar tijd bij de VNG gedetacheerd om namens de VNG uitvoering te geven aan deze werkagenda. Sinds 2017 heeft onze collega Anne Ketelaar deze taken overgenomen.
  • Procesbegeleiding bestuurlijke tafels verbinding passend onderwijs en jeugdhulp. Oberon heeft twee keer tien bestuurlijke tafels (gemeenten, schoolbesturen en sectorraden) voorbereid, begeleid en gedocumenteerd. De verbinding tussen passend onderwijs en jeugdhulp stond hier centraal.
  • Onderzoek Jeugdhulp en school. In samenwerking met het NJi deed Oberon een voorbereidend onderzoek en instructie voor trainers in voorbereiding op regionale maatwerkbijeenkomsten ‘Jeugdhulp en de  school’. De maatwerkbijeenkomsten richtten zich op het beleidsmatige en uitvoerende niveau.

Contactpersonen


Anne Ketelaar

Anne Ketelaar

Onderzoeker-adviseur


030- 2306094
Mail Anne
MEER INFO >