Inventarisatie en analyse bestuursafspraken vve G37

Oberon heeft in opdracht van het Ministerie van OCW de realisatie van de bestuursafspraken “Effectief benutten van VVE en extra leertijd voor jonge kinderen” geïnventariseerd en geanalyseerd. Met deze bestuursafspraken hebben de G37 begin 2012 streefcijfers vastgelegd voor eind 2015 met betrekking tot te behalen aantallen en te behalen kwaliteitsbeoordelingen VVE door de Inspectie van het Onderwijs. De inspectie heeft bij haar laatste bestandsopname bij de G37 een overall beeld geschetst van de kwaliteit van VVE (-beleid). Er wordt daarbij geen oordeel gegeven over het al dan niet behalen van de streefcijfers van de bestuursafspraken. Oberon beschrijft in dit rapport de conclusies die hierover getrokken kunnen worden. Op basis van de beschikbare gegevens wordt inzichtelijk in hoeverre de realisatie binnen de gemeenten overeenkomt met de afgesproken streefcijfers.

Lees hier de kamerbrief over de afronding van de bestuursafspraken vve in de G37 waar dit onderzoek onderdeel van uitmaakt .

Contactpersonen


Wendy de Geus

Wendy de Geus

Onderzoeker-adviseur


030-2324 224
Mail Wendy
MEER INFO >

Michael Buynsters

Michael Buynsters

Onderzoeker-adviseur


030-230 60 90
Mail Michael
MEER INFO >