Evaluatie Zorgstructuur jeugd - gemeente Wierden (2016)

De invoering van de wet passend onderwijs en de transitie van de jeugdzorg zijn voor de gemeente Wierden reden geweest om samen met de jeugdprofessionals en het lokale onderwijs een nieuwe zorgstructuur jeugd op te zetten. Sinds medio 2015 wordt er met deze nieuwe zorgstructuur gewerkt. Om na te gaan of deze structuur werkt, heeft Oberon medio 2016 een evaluatie uitgevoerd.

 Hoe ziet de nieuwe zorgstructuur er uit?

De evaluatie

De centrale vraag van de gemeente Wierden was: Werkt de nieuwe zorgstructuur jeugd?

Als eerste heeft Oberon in samenwerking met een aantal kernpartners een antwoord gezocht op de vraag wanneer men tevreden is over het functioneren van de nieuwe zorgstructuur jeugd. Samen met hen zijn we tot een lijst met criteria gekomen die de basis vormden voor de rest van het onderzoek. Deze criteria hebben we verwerkt in een digitale vragenlijst en deze is uitgezet onder de jeugdhulp- en onderwijsprofessionals. De uitkomsten uit deze vragenlijst hebben we tot slot in een aantal groepsinterviews voorgelegd aan de jeugdhulp- en onderwijsprofessionals, met als doel een verdieping aan te brengen op de resultaten.

 

Belangrijkste uitkomsten van de evaluatie

  • de nieuwe zorgstructuur jeugd werkt;
  • de gemeente Wierden heeft een belangrijke rol in de nieuwe zorgstructuur, zij zorgt ervoor dat de verschillende partijen betrokken blijven en samenwerken;
  • de samenwerking tussen de verschillende betrokkenen is gegroeid, de lijnen zijn korter geworden, waardoor kinderen sneller geholpen worden;
  • de functies van de gemeentelijk regisseur en de schoolmaatschappelijk werker zijn de afgelopen periode vorm gegeven, maar kunnen de komende periode nog verder ontwikkeld worden waardoor nog meer helderheid en transparantie in de zorgstructuur ontstaat;
  • de verschillende betrokkenen hebben steeds meer contact en maken steeds meer gebruik van elkaars expertise, hierdoor ontstaat de behoefte aan meer duidelijkheid over welke informatie door wie gedeeld mag worden;
  • de ontwikkelingen rondom de verbinding onderwijs en jeugdhulp zijn nog volop bezig en hebben tijd nodig, daarom is het goed om ze geregeld te evalueren. Oberon heeft daarom de instrumenten en haar werkwijze overgedragen aan de gemeente Wierden, zodat die de evaluatie in het vervolg zelf uit kan voeren.

Reactie Femke Lagcher, beleidsmedewerker Jeugd & Onderwijs gemeente Wierden

De gemeente Wierden vindt het belangrijk dat alle betrokken partijen zich herkennen in de zorgstructuur jeugd. Hiermee zien we het een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de jonge inwoners van de gemeente. Oberon heeft dit als belangrijkste uitgangspunt in haar evaluatieonderzoek meegenomen.

Wij kijken terug op een helder en gestructureerd proces, waarbij er voldoende ruimte is gegeven voor inbreng van iedereen. Het rapport geeft  duidelijke conclusies en aanbevelingen weer, waar we direct verder mee kunnen.

En hoe mooi is het dat de zorgstructuur zoals we deze samen bedacht hebben werkt!

Contactpersonen


Debbie Kooij

Debbie Kooij

Onderzoeker-adviseur


030-2324 204
Mail Debbie
MEER INFO >