Brede inventarisatie aansluiting onderwijs-jeugdhulp 2018

Het consortium Evaluatie Passend Onderwijs voert in 2018 in opdracht van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) een landelijk verdiepingsonderzoek uit naar de wijze waarop gemeenten en samenwerkingsverbanden de aansluiting tussen jeugdhulp en passend onderwijs vormgeven en ervaren. De betrokken partijen zijn lokaal en regionaal aan het werk om de verbinding te versterken maar een landelijk representatief beeld ontbreekt tot op heden. Dit onderzoek brengt de stand van het land in beeld en richt zich op werkzame factoren, verschijningsvormen, verbeterpunten en oplossingsrichtingen voor uitvoerders, beleidsmakers en bestuurders. De uitkomsten van het onderzoek komen dit najaar beschikbaar en zullen onder meer gepresenteerd worden op de Dag van Jeugd op 1 november 2018.

Het betreft een landelijk onderzoek dat parallel wordt uitgevoerd onder de beleidsmedewerkers Jeugd van alle gemeenten en de directeuren van de samenwerkingsverbanden passend onderwijs po en vo. We benaderen de respondenten met een online enquête over de volgende vraagstukken:

Hoe geven gemeenten en samenwerkingsverbanden de aansluiting tussen passend onderwijs en jeugdhulp vorm?Welke verschijningsvormen heeft de aansluiting en in welke mate komen die voor?Hoe beoordelen gemeenten en samenwerkingsverbanden de effectiviteit en efficiëntie van de wijze waarop de aansluiting momenteel is georganiseerd?Wat gaat goed? Welke knelpunten signaleren samenwerkingsverbanden en gemeenten? Welke verbeterpunten en mogelijke oplossingen zien zij?Is er op de onderwerpen in de vragen 1 t/m 4 een relatie met achtergrondkenmerken van gemeenten en samenwerkingsverbanden?

Het onderzoek wordt uitgevoerd door onderzoeks- en adviesbureau Oberon, het Kohnstamm Instituut en KBA Nijmegen. De begeleiding is in handen van een begeleidingscommissie van de ministeries van VWS, OCW en de VNG.

Meer informatie vindt u op de website van Evaluatie Passend Onderwijs.

Contactpersonen


Michiel van der Grinten

Michiel van der Grinten

Onderzoeker-adviseur


030-2324 215
Mail Michiel
MEER INFO >