Ons portfolio

Zoekt u een publicatie over een specifiek thema of wilt u meer inzicht in het werk dat Oberon heeft uitgevoerd voor diverse opdrachtgevers? U vindt het in ons portfolio. Hierin treft u niet alleen de laatste publicaties van Oberon aan, maar ook allerlei presentaties door Oberon en websites waar Oberon bij betrokken is. 

 


 

Publicatie

Werkdrukakkoord po

Lees meer >

Publicatie

Ruimte in onderwijstijd

Lees meer >

Publicatie

Monitoringsonderzoek professionalisering schoolleiders en bestuurders in het vo

Lees meer >

Publicatie

Evaluatie salarismix mbo

Lees meer >

Publicatie

Toelatingsbeleid en toegankelijkheid in het funderend onderwijs

Lees meer >

Publicatie

Eindrapport Monitor regionale aanpak lerarentekort

Lees meer >

Projectinformatie

Monitor subsidieregeling (hoog)begaafden, 2019-2020

Lees meer >

Publicatie

Monitor medezeggenschap hoger onderwijs

Lees meer >

Projectinformatie

Zorg in onderwijstijd

Lees meer >

Projectinformatie

Webinar jeugdhulp in de school

Lees meer >

Projectinformatie

Ondersteuningstraject Regionaal onderwijsbeleid (2015-2018)

Lees meer >

Projectinformatie

Ouderbetrokkenheid Krimpenerwaard

Lees meer >

Projectinformatie

LEA Leidschendam-Voorburg

Lees meer >

Projectinformatie

Analyse aanpak vsv en inrichten monitor regio Amsterdam

Lees meer >

Projectinformatie

Analyse aantallen en beleid kwetsbare jongeren (2018, 2020)

Lees meer >

Projectinformatie

Verbeteren doorstroom in de beroepskolom, vmbo mbo hbo

Lees meer >

Projectinformatie

Monitor en evaluatie pilots arbeidstoeleiding pro, vso entree (2016-2019) regio Utrecht

Lees meer >

Projectinformatie

Monitor en evaluatie pilots arbeidstoeleiding pro, vso entree (2016-2019) regio Utrecht

Lees meer >

Projectinformatie

Analyse aanpak vsv en inrichten monitor regio Amsterdam

Lees meer >

Publicatie

Impact Erasmus+ gevolgd en gevlogd

Lees meer >

Projectinformatie

LEA Helmond

Lees meer >

Projectinformatie

Ondersteuning VVE-beleid gemeente Bunnik

Lees meer >

Projectinformatie

SOEM-instrument

Lees meer >

Publicatie

Evaluatie onderwijszorg in Caribisch Nederland

Lees meer >

Projectinformatie

Impactonderzoek Begaafdheid in Passend Onderwijs

Lees meer >

Publicatie

Goede basis voor leesbevordering

Lees meer >

Publicatie

Eindrapport Evaluatie Passend Onderwijs

Lees meer >

Projectinformatie

Evaluatieonderzoek naar het leerKRACHT-programma

Lees meer >

Publicatie

Monitor Implementatie en besteding gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid

Lees meer >

Publicatie

Schoolbesturen en passend onderwijs

Lees meer >

Publicatie

Kwaliteitsimpuls politieonderwijs Caribisch Nederland

Lees meer >

Publicatie

Hoe werkt de keten?

Lees meer >

Projectinformatie

Vlogwedstrijd Erasmus+

Lees meer >

Publicatie

Tussentijdse evaluatie scholing PIE

Lees meer >

Publicatie

Impactanalyse Eén aanmeldmoment vo

Lees meer >

Projectinformatie

Evaluatie Nationale Boekenboost

Lees meer >

Projectinformatie

Effecten van de Familieklas op gedrag van leerlingen in het basisonderwijs

Lees meer >

Projectinformatie

Studentparticipatie in het mbo

Lees meer >

Projectinformatie

Medezeggenschap Ondersteund

Lees meer >

Publicatie

Gamification in Digitale Oefenprogramma's

Lees meer >

Publicatie

Broedplaatsen voor kansrijke onderwijsinnovaties

Lees meer >

Publicatie

Monitor 10-14 onderwijs - tweede tussenrapportage

Lees meer >

Publicatie

De positie van ouders in passend onderwijs

Lees meer >

Publicatie

Verrassend Passend

Lees meer >

Publicatie

Educatieve samenwerking in het po, vo en mbo

Lees meer >

Projectinformatie

Erasmus+ gevolgd en gevlogd

Lees meer >

Publicatie

Artikel: Aansluiting onderwijs en jeugdhulp

Lees meer >

Presentatie

Aansluiting onderwijs en jeugdhulp

Lees meer >

Publicatie

Aanvullend en particulier onderwijs

Lees meer >

Publicatie

Playing for Success: Resultaten sociaal-emotionele ontwikkeling

Lees meer >

Projectinformatie

Landelijk onderzoeksprogramma OAB

Lees meer >

Publicatie

Topsporttalentscholen vo

Lees meer >

Publicatie

Whole School Approach to Sustainability

Lees meer >

Publicatie

Evaluatie Wet Eindtoetsing PO

Lees meer >

Publicatie

De Canon van Nederland

Lees meer >

Publicatie

Inspectie passend onderwijs

Lees meer >

Projectinformatie

Regelluwe scholen maart 2019

Lees meer >

Publicatie

Samenwerking in beeld 2019

Lees meer >

Publicatie

Onderwijskansen in Utrecht

Lees meer >

Publicatie

Schoolkostenmonitor po, vo, mbo 2018-2019

Lees meer >

Projectinformatie

Onderzoek naar besteding werkdrukmiddelen in het primair onderwijs

Lees meer >

Publicatie

Evaluatie pilot extra ondersteuning Samenwerkingsverband Zuid-Holland West

Lees meer >

Publicatie

Schoolexamens in het vo

Lees meer >

Publicatie

Werkdruk bij Rotterdamse leerkrachten en intern begeleiders in het primair onderwijs

Lees meer >

Publicatie

Werkplaatsen Onderwijsonderzoek PO en VO

Lees meer >

Publicatie

Cultuur & School Utrecht 2017-2018. Evaluatie van activiteiten en dienstverlening

Lees meer >

Projectinformatie

Vervolgonderzoek Canon van Nederland

Lees meer >

Publicatie

Professionalering en positionering team- en afdelingsleiders vo

Lees meer >

Projectinformatie

Samenvatting basisondersteuning passend onderwijs

Lees meer >

Publicatie

Basisondersteuning passend onderwijs

Lees meer >

Publicatie

Dichter bij de schrijver, dichter bij lezen

Lees meer >

Website

Gemeentelijk Onderwijsachterstandbeleid

Lees meer >

Projectinformatie

Uitkomsten landelijk onderzoek aansluiting onderwijs-jeugdhulp (2018)

Lees meer >

Publicatie

Monitor Versterking Samenwerking Lerarenopleidingen en Scholen

Lees meer >

Publicatie

Van School naar Werk, naar een andere benadering

Lees meer >

Publicatie

Van school naar werk

Lees meer >

Publicatie

Leerlingenvervoer in Nederland, nameting 2017

Lees meer >

Publicatie

Passend onderwijs en de aansluiting met de jeugdhulp in Rotterdam (2017-2018)

Lees meer >

Publicatie

Monitor professionele ontwikkeling schoolleiders en bestuurders VO

Lees meer >

Publicatie

Past de ondersteuningsstructuur van het onderwijs aan zieke leerlingen?

Lees meer >

Publicatie

Evaluatie Beleidsregel verstrekking DAMU-licentie vo

Lees meer >

Publicatie

Doorbraakproject Onderwijs & ICT

Lees meer >

Publicatie

Oza’s in het speciaal onderwijs in Rijnmond - 2017

Lees meer >

Publicatie

Oza’s in het speciaal onderwijs in Rijnmond - 2017

Lees meer >

Publicatie

Advies over instemming - Eindrapport

Lees meer >

Publicatie

Governance in de samenwerkingsverbanden passend onderwijs

Lees meer >

Publicatie

Verder met nieuw beleid lwoo

Lees meer >

Publicatie

Licht op schaduwonderwijs

Lees meer >

Presentatie

Productieve werkplaatsen onderzoek

Lees meer >

Publicatie

Monitor cultuureducatie voortgezet onderwijs 2017

Lees meer >

Publicatie

Extra budget voor mbo'ers uit minimagezinnen zeer welkom

Lees meer >

Projectinformatie

Landelijke werkagenda verbinding onderwijs en jeugdhulp (2013 tot heden)

Lees meer >

Publicatie

Literatuurstudie Werkplaatsen Onderwijsonderzoek

Lees meer >

Publicatie

Keuzevrijheid ouders

Lees meer >

Publicatie

Monitor samenwerkingsverbanden 2016

Lees meer >

Publicatie

Ouders over kindcentra 2017

Lees meer >

Publicatie

Handreiking Ondersteuning jongeren bij leren en werken

Lees meer >

Publicatie

Handreiking ondersteuning jongeren bij leren en werken

Lees meer >

Publicatie

Monitor toelatingsbeleid vmbo-gltl-havo, derde meting

Lees meer >

Publicatie

Toelatingscode vmbo-havo; peiling onder ouders en leerlingen

Lees meer >

Publicatie

Implementatie-onderzoek Startgroepen peuters

Lees meer >

Publicatie

Marktonderzoek formatief evalueren

Lees meer >

Publicatie

Inventarisatie en analyse bestuursafspraken vve G37

Lees meer >

Publicatie

Maatwerk mogelijk! Haal eruit wat erin zit! NRO kortlopend praktijkonderzoek

Lees meer >

Publicatie

Samenvatting Tussenmeting monitoronderzoek versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen

Lees meer >

Publicatie

De schooladviezenvergelijker

Lees meer >

Publicatie

Monitor cultuureducatie po

Lees meer >

Projectinformatie

2014-2016: OAB-ontwikkeltrajecten in gemeenten Utrecht, Nijmegen, Haarlem, Zaanstad, De Bilt, Woerden

Lees meer >

Projectinformatie

OAB-evaluatie Schiedam

Lees meer >

Projectinformatie

PO-Raad: advies OAB

Lees meer >

Projectinformatie

Sessies besteding OAB voor gemeenten

Lees meer >

Projectinformatie

Samen Resultaatafspraken vroegschoolse educatie maken, 2014

Lees meer >

Publicatie

Regelluwe scholen

Lees meer >

Publicatie

Doorstroom kleuters

Lees meer >

Publicatie

Afspraken over de overgang van basis- naar voortgezet onderwijs

Lees meer >

Website

Regionaal Onderwijsbeleid

Lees meer >

Publicatie

Leerlingsurvey

Lees meer >

Publicatie

Cultuursurvey

Lees meer >

Publicatie

Samenwerking in beeld

Lees meer >

Publicatie

Projectevaluatie Boris brengt je bij een baan

Lees meer >

Publicatie

Handreiking gebruik van doorstroomdata

Lees meer >

Publicatie

Sportkadermonitor. Tussentijdse metingen 2014

Lees meer >

Publicatie

Veldraadpleging schoolleidersregister 2016

Lees meer >

Publicatie

Op weg naar nieuw beleid lwoo

Lees meer >

Publicatie

LinkedIn als volgsysteem

Lees meer >

Publicatie

Monitor Goed bestuur primair onderwijs 2015

Lees meer >

Publicatie

Duurzaamheid in het onderwijs

Lees meer >

Publicatie

Innovatiekracht in het onderwijs

Lees meer >

Publicatie

Sportkadermonitor 2015

Lees meer >

Publicatie

Gedragswerk, wat werkt?

Lees meer >

Publicatie

Nieuwe toetreders in het onderwijs

Lees meer >

Publicatie

Monitor toelatingsbeleid vmbo-havo, tweede meting 2014-2015

Lees meer >

Publicatie

Passend onderwijs MBO van start!

Lees meer >

Publicatie

Monitor cultuureducatie vo

Lees meer >

Publicatie

Leerwinst en toegevoegde waarde in het voortgezet onderwijs

Lees meer >

Publicatie

Informatiegebruik voor kwaliteitsverbetering

Lees meer >

Publicatie

Pionieren in passend onderwijs; ervaringen van leraren

Lees meer >

Publicatie

Aan de slag met passend onderwijs

Lees meer >

Publicatie

Opbrengstgericht werken in het VO

Lees meer >

Publicatie

Impactmeting programma leerKracht

Lees meer >

Website

Praktijkvoorbeelden passend onderwijs

Lees meer >

Website

Handreiking passend onderwijs

Lees meer >

Presentatie

Opbrengsten sociaal-emotioneel bij extra onderwijstijd

Lees meer >

Publicatie

Pionieren in passend onderwijs: ervaringen van ouders

Lees meer >

Website

Hoe gezond is jouw school

Lees meer >

Publicatie

Pionieren in passend onderwijs: ervaringen van begeleiders

Lees meer >

Publicatie

Professionalisering leerkrachten PO en HRM-beleid

Lees meer >

Website

Pioniers in passend onderwijs

Lees meer >

Publicatie

Experimenten met ICT in de universitaire lerarenopleiding

Lees meer >

Publicatie

Sportkadermonitor 2013

Lees meer >

Publicatie

Leren met en van elkaar

Lees meer >

Publicatie

Passend onderwijs en opvattingen over de toerusting van vo-docenten en -scholen

Lees meer >

Publicatie

Ontwikkelingsperspectief en sociaal-emotionele ontwikkeling

Lees meer >

Presentatie

Verlengde leertijd Schiedam

Lees meer >

Publicatie

Haal eruit wat er in zit! Differentiatie op een vmbo-school

Lees meer >

Publicatie

Theorie en praktijk van innoveren

Lees meer >

Publicatie

Boekstart in de kinderopvang; ervaringen uit de praktijk

Lees meer >

Presentatie

Passend onderwijs in Denemarken

Lees meer >

Publicatie

De bibliotheek op school in het vmbo

Lees meer >

Publicatie

Eindrapport effectmeting brede school

Lees meer >

Publicatie

Voorzieningen en leerlingenstromen (V)SO RMC-regio 19

Lees meer >

Presentatie

Passend onderwijs en zorg voor jeugd

Lees meer >

Publicatie

ICT in de universitaire lerarenopleiding

Lees meer >

Publicatie

De voorspellende waarde van het leerlingvolgsysteem

Lees meer >

Publicatie

Het ontwikkelingsperspectief: gebruik, inhoud en verwachtingen

Lees meer >

Website

Haal eruit wat er in zit!

Lees meer >

Publicatie

Evaluatie pilot project referentieniveaus

Lees meer >

Publicatie

LOB-doorstroompilots

Lees meer >

Publicatie

In gesprek met ouders en leerlingen: hoe organiseer je een horizontale dialoog?

Lees meer >

Publicatie

Waar staat het PO-veld? Toegevoegde waarde van Vensters PO

Lees meer >

Publicatie

De rol van de school in de educatieve minor

Lees meer >

Publicatie

Loopbaanoriëntatie en begeleiding in de keten

Lees meer >

Publicatie

Trends in onderwijshuisvesting

Lees meer >

Publicatie

Evaluatie centra voor topsport en onderwijs

Lees meer >

Publicatie

Leerlingvolgsystemen in het VO

Lees meer >

Publicatie

Wie de jeugd heeft

Lees meer >

Publicatie

Onderwijskundig rapport nieuwkomers

Lees meer >

Publicatie

Maatwerkgericht handelen van VO-docenten

Lees meer >

Publicatie

Brede school jaarbericht 2011

Lees meer >

Publicatie

Duurzaamheid in de brede school

Lees meer >

Publicatie

Evaluatie stelsel cultuureducatie Amsterdam

Lees meer >

Publicatie

Monitor cultuureducatie Overijssel

Lees meer >

Publicatie

Beter minder, maar beter

Lees meer >

Publicatie

Passend onderwijs aan leerlingen met gedragsproblemen

Lees meer >

Publicatie

Eindrapportage pilot horizontale dialoog onderwijstijd

Lees meer >

Publicatie

Schoolbieb 's-Hertogenbosch

Lees meer >

Publicatie

Bouwen om inhoud

Lees meer >

Publicatie

Kwaliteitskader cultuureducatie door culturele instellingen

Lees meer >

Publicatie

Kwaliteitskaart brede school

Lees meer >

Publicatie

Authentiek onderwijs in wetenschap en techniek op de pabo

Lees meer >

Publicatie

Verbetering informatieopdracht PO/VO

Lees meer >

Publicatie

Gepercipieerde opbrengsten ict in mbo

Lees meer >

Publicatie

Zorg op de agenda

Lees meer >

Publicatie

Digitale schoolborden in het basisonderwijs bij geschiedenis

Lees meer >

Publicatie

Aan de slag met de horizontale dialoog

Lees meer >

Publicatie

Pilot horizontale dialoog

Lees meer >

Publicatie

Bibliotheek op de basisschool

Lees meer >

Publicatie

Vroegschoolse educatie ook iets voor ons?!

Lees meer >

Publicatie

Infographics Monitor Implementatie en besteding gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid

Lees meer >

Projectinformatie

Priivacyverklaring

Lees meer >

Publicatie

Voorschoolse educatie - Handreiking voor gemeenten

Lees meer >
 

Geavanceerd zoeken