Ons portfolio

Zoekt u een publicatie over een specifiek thema of wilt u meer inzicht in het werk dat Oberon heeft uitgevoerd voor diverse opdrachtgevers? U vindt het in ons portfolio. Hierin kunt u  niet alleen de laatste publicaties van Oberon vinden, maar ook allerlei presentaties en websites waar Oberon bij betrokken is. 

Publicatie en projectinformatie

Passend onderwijs en de aansluiting met de jeugdhulp in Rotterdam (2017-2018)

Lees meer >

Publicatie en projectinformatie

Monitor medezeggenschap hoger onderwijs

Lees meer >

Publicatie en projectinformatie

Monitor professionele ontwikkeling schoolleiders VO 2016-2017

Lees meer >

Publicatie en projectinformatie

Past de ondersteuningsstructuur van het onderwijs aan zieke leerlingen?

Lees meer >

Publicatie en projectinformatie

Evaluatie Beleidsregel verstrekking DAMU-licentie vo

Lees meer >

Publicatie en projectinformatie

Werkplaatsen Onderwijsonderzoek PO – Tussenrapportage onderzoekjaar 1

Lees meer >

Publicatie en projectinformatie

Doorbraak

Lees meer >

Publicatie en projectinformatie

Regelluwe scholen Tweede voortgangsrapportage, december 2017

Lees meer >

Publicatie en projectinformatie

Oza’s in het speciaal onderwijs in Rijnmond - 2017

Lees meer >

Publicatie en projectinformatie

Oza’s in het speciaal onderwijs in Rijnmond - 2017

Lees meer >

Publicatie en projectinformatie

Advies over instemming - Eindrapport

Lees meer >

Publicatie en projectinformatie

Governance in de samenwerkingsverbanden passend onderwijs

Lees meer >

Publicatie en projectinformatie

Verder met nieuw beleid lwoo

Lees meer >

Publicatie en projectinformatie

Licht op schaduwonderwijs

Lees meer >

Presentatie

Productieve werkplaatsen onderzoek

Lees meer >

Publicatie en projectinformatie

Extra budget voor mbo'ers uit minimagezinnen zeer welkom

Lees meer >

Publicatie en projectinformatie

Procesbegeleiding Herijking zorgstructuur – gemeente Dongen (2016-2017)

Lees meer >

Publicatie en projectinformatie

Evaluatie Zorgstructuur jeugd - gemeente Wierden (2016)

Lees meer >

Publicatie en projectinformatie

Landelijke werkagenda verbinding onderwijs en jeugdhulp (2013 tot heden)

Lees meer >

Publicatie en projectinformatie

Literatuurstudie Werkplaatsen Onderwijsonderzoek

Lees meer >

Publicatie en projectinformatie

Keuzevrijheid ouders

Lees meer >

Publicatie en projectinformatie

Monitor samenwerkingsverbanden 2016

Lees meer >

Publicatie en projectinformatie

Ouders over kindcentra 2017

Lees meer >

Publicatie en projectinformatie

Handreiking ondersteuning jongeren bij leren en werken

Lees meer >

Publicatie en projectinformatie

Monitor toelatingsbeleid vmbo-gltl-havo, derde meting

Lees meer >

Publicatie en projectinformatie

Toelatingscode vmbo-havo; peiling onder ouders en leerlingen

Lees meer >

Publicatie en projectinformatie

Implementatie-onderzoek Startgroepen peuters

Lees meer >

Publicatie en projectinformatie

Marktonderzoek formatief evalueren

Lees meer >

Publicatie en projectinformatie

Evaluatie Wet Eindtoetsing PO

Lees meer >

Publicatie en projectinformatie

Inventarisatie en analyse bestuursafspraken vve G37

Lees meer >

Publicatie en projectinformatie

Maatwerk mogelijk! Haal eruit wat erin zit! NRO kortlopend praktijkonderzoek

Lees meer >

Publicatie en projectinformatie

Samenvatting Tussenmeting monitoronderzoek versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen

Lees meer >

Publicatie en projectinformatie

De schooladviezenvergelijker

Lees meer >

Publicatie en projectinformatie

Monitor cultuureducatie po

Lees meer >

Publicatie en projectinformatie

2014-2016: OAB-ontwikkeltrajecten in gemeenten Utrecht, Nijmegen, Haarlem, Zaanstad, De Bilt, Woerden

Lees meer >

Publicatie en projectinformatie

OAB-evaluatie Schiedam

Lees meer >

Publicatie en projectinformatie

PO-Raad: advies OAB

Lees meer >

Publicatie en projectinformatie

Sessies besteding OAB voor gemeenten

Lees meer >

Publicatie en projectinformatie

Samen Resultaatafspraken vroegschoolse educatie maken, 2014

Lees meer >

Publicatie en projectinformatie

Regelluwe scholen

Lees meer >

Publicatie en projectinformatie

Doorstroom kleuters

Lees meer >

Website

Ondersteuningstraject VVE voor gemeenten (2012-2016)

Lees meer >

Website

Regionaal Onderwijsbeleid

Lees meer >

Publicatie en projectinformatie

Leerlingsurvey

Lees meer >

Publicatie en projectinformatie

Cultuursurvey

Lees meer >

Publicatie en projectinformatie

Samenwerking in beeld

Lees meer >

Publicatie en projectinformatie

Projectevaluatie Boris brengt je bij een baan

Lees meer >

Publicatie en projectinformatie

Sportkadermonitor. Tussentijdse metingen 2014

Lees meer >

Publicatie en projectinformatie

Veldraadpleging schoolleidersregister 2016

Lees meer >

Publicatie en projectinformatie

Op weg naar nieuw beleid lwoo

Lees meer >

Publicatie en projectinformatie

Monitor Goed bestuur primair onderwijs 2015

Lees meer >

Publicatie en projectinformatie

Duurzaamheid in het onderwijs

Lees meer >

Publicatie en projectinformatie

Innovatiekracht in het onderwijs

Lees meer >

Publicatie en projectinformatie

Sportkadermonitor 2015

Lees meer >

Publicatie en projectinformatie

Gedragswerk, wat werkt?

Lees meer >

Publicatie en projectinformatie

Monitor toelatingsbeleid vmbo-havo, tweede meting 2014-2015

Lees meer >

Publicatie en projectinformatie

Passend onderwijs MBO van start!

Lees meer >

Publicatie en projectinformatie

Monitor cultuureducatie vo

Lees meer >

Publicatie en projectinformatie

Leerwinst en toegevoegde waarde in het voortgezet onderwijs

Lees meer >

Publicatie en projectinformatie

Informatiegebruik voor kwaliteitsverbetering

Lees meer >

Publicatie en projectinformatie

Pionieren in passend onderwijs; ervaringen van leraren

Lees meer >

Publicatie en projectinformatie

Aan de slag met passend onderwijs

Lees meer >

Publicatie en projectinformatie

Opbrengstgericht werken in het VO

Lees meer >

Publicatie en projectinformatie

Impactmeting programma leerKracht

Lees meer >

Website

Praktijkvoorbeelden passend onderwijs

Lees meer >

Website

Handreiking passend onderwijs

Lees meer >

Presentatie

Opbrengsten sociaal-emotioneel bij extra onderwijstijd

Lees meer >

Publicatie en projectinformatie

Pionieren in passend onderwijs: ervaringen van ouders

Lees meer >

Website

Hoe gezond is jouw school

Lees meer >

Publicatie en projectinformatie

Pionieren in passend onderwijs: ervaringen van begeleiders

Lees meer >

Publicatie en projectinformatie

Professionalisering leerkrachten PO en HRM-beleid

Lees meer >

Website

Pioniers in passend onderwijs

Lees meer >

Publicatie en projectinformatie

Experimenten met ICT in de universitaire lerarenopleiding

Lees meer >

Publicatie en projectinformatie

Sportkadermonitor 2013

Lees meer >

Publicatie en projectinformatie

Leren met en van elkaar

Lees meer >

Publicatie en projectinformatie

Passend onderwijs en opvattingen over de toerusting van vo-docenten en -scholen

Lees meer >

Publicatie en projectinformatie

Ontwikkelingsperspectief en sociaal-emotionele ontwikkeling

Lees meer >

Presentatie

Verlengde leertijd Schiedam

Lees meer >

Publicatie en projectinformatie

Haal eruit wat er in zit! Differentiatie op een vmbo-school

Lees meer >

Publicatie en projectinformatie

Theorie en praktijk van innoveren

Lees meer >

Publicatie en projectinformatie

Boekstart in de kinderopvang; ervaringen uit de praktijk

Lees meer >

Publicatie en projectinformatie

De bibliotheek op school in het vmbo

Lees meer >

Publicatie en projectinformatie

Eindrapport effectmeting brede school

Lees meer >

Publicatie en projectinformatie

Voorzieningen en leerlingenstromen (V)SO RMC-regio 19

Lees meer >

Publicatie en projectinformatie

ICT in de universitaire lerarenopleiding

Lees meer >

Publicatie en projectinformatie

De voorspellende waarde van het leerlingvolgsysteem

Lees meer >

Publicatie en projectinformatie

Het ontwikkelingsperspectief: gebruik, inhoud en verwachtingen

Lees meer >

Website

Haal eruit wat er in zit!

Lees meer >

Publicatie en projectinformatie

Evaluatie pilot project referentieniveaus

Lees meer >

Publicatie en projectinformatie

LOB-doorstroompilots

Lees meer >

Publicatie en projectinformatie

In gesprek met ouders en leerlingen: hoe organiseer je een horizontale dialoog?

Lees meer >

Publicatie en projectinformatie

Waar staat het PO-veld? Toegevoegde waarde van Vensters PO

Lees meer >

Publicatie en projectinformatie

De rol van de school in de educatieve minor

Lees meer >

Publicatie en projectinformatie

Loopbaanoriëntatie en begeleiding in de keten

Lees meer >

Publicatie en projectinformatie

LEA van 3 naar 4 kolommen

Lees meer >

Publicatie en projectinformatie

Trends in onderwijshuisvesting

Lees meer >

Publicatie en projectinformatie

Evaluatie centra voor topsport en onderwijs

Lees meer >

Publicatie en projectinformatie

Leerlingvolgsystemen in het VO

Lees meer >

Publicatie en projectinformatie

Wie de jeugd heeft

Lees meer >

Publicatie en projectinformatie

Onderwijskundig rapport nieuwkomers

Lees meer >

Publicatie en projectinformatie

Maatwerkgericht handelen van VO-docenten

Lees meer >

Publicatie en projectinformatie

Brede school jaarbericht 2011

Lees meer >

Publicatie en projectinformatie

Duurzaamheid in de brede school

Lees meer >

Publicatie en projectinformatie

Evaluatie stelsel cultuureducatie Amsterdam

Lees meer >

Publicatie en projectinformatie

Monitor cultuureducatie Overijssel

Lees meer >

Publicatie en projectinformatie

Beter minder, maar beter

Lees meer >

Publicatie en projectinformatie

Passend onderwijs aan leerlingen met gedragsproblemen

Lees meer >

Publicatie en projectinformatie

Eindrapportage pilot horizontale dialoog onderwijstijd

Lees meer >

Publicatie en projectinformatie

Schoolbieb 's-Hertogenbosch

Lees meer >

Publicatie en projectinformatie

Bouwen om inhoud

Lees meer >

Publicatie en projectinformatie

Kwaliteitskader cultuureducatie door culturele instellingen

Lees meer >

Publicatie en projectinformatie

Kwaliteitskaart brede school

Lees meer >

Publicatie en projectinformatie

Authentiek onderwijs in wetenschap en techniek op de pabo

Lees meer >

Publicatie en projectinformatie

Verbetering informatieopdracht PO/VO

Lees meer >

Publicatie en projectinformatie

Gepercipieerde opbrengsten ict in mbo

Lees meer >

Publicatie en projectinformatie

Zorg op de agenda

Lees meer >

Publicatie en projectinformatie

Digitale schoolborden in het basisonderwijs bij geschiedenis

Lees meer >

Publicatie en projectinformatie

Hoezo mbo?

Lees meer >

Publicatie en projectinformatie

Regionale verkenningen

Lees meer >

Publicatie en projectinformatie

Aan de slag met de horizontale dialoog

Lees meer >

Publicatie en projectinformatie

Pilot horizontale dialoog

Lees meer >

Publicatie en projectinformatie

Bibliotheek op de basisschool

Lees meer >

Publicatie en projectinformatie

Brede school jaarbericht 2009

Lees meer >

Website

Onderwijstijdverlenging

Lees meer >

Publicatie en projectinformatie

Vroegschoolse educatie ook iets voor ons?!

Lees meer >

Publicatie en projectinformatie

Kleine scholen problematiek: een oriëntatie

Lees meer >

Publicatie en projectinformatie

Monitor cultuureducatie PO en VO

Lees meer >

Publicatie en projectinformatie

LEA en lokaal jeugdbeleid

Lees meer >

Publicatie en projectinformatie

Uitdagend en ambitieus onderwijs

Lees meer >

Publicatie en projectinformatie

Voorbeeldig kiezen voor kwaliteit

Lees meer >

Publicatie en projectinformatie

Ouders over hun positie in passend onderwijs

Lees meer >

Publicatie en projectinformatie

Monitor cultuureducatie VO 2008

Lees meer >

Publicatie en projectinformatie

Bibliotheken aan de LEA-tafel

Lees meer >

Publicatie en projectinformatie

Rendement van ict in het (V)SO

Lees meer >

Publicatie en projectinformatie

Havo-didactiek

Lees meer >

Publicatie en projectinformatie

Opbrengstgericht werken door PO- en VO-scholen

Lees meer >

Publicatie en projectinformatie

De LEA-monitor: een voorbeeldrapportage

Lees meer >

Publicatie en projectinformatie

Rendement van ICT in het vmbo

Lees meer >

Publicatie en projectinformatie

Handboek brede school

Lees meer >

Publicatie en projectinformatie

Horizontale verantwoording VO

Lees meer >

Presentatie

Passend onderwijs in Denemarken

Lees meer >

Presentatie

Passend onderwijs en zorg voor jeugd

Lees meer >

Publicatie en projectinformatie

Nieuwe toetreders in het onderwijs

Lees meer >

Publicatie en projectinformatie

Voorschoolse educatie - Handreiking voor gemeenten

Lees meer >
 

Geavanceerd zoeken