Ons portfolio

Zoekt u een publicatie over een specifiek thema of wilt u meer inzicht in het werk dat Oberon heeft uitgevoerd voor diverse opdrachtgevers? U vindt het in ons portfolio. Hierin kunt u  niet alleen de laatste publicaties van Oberon vinden, maar ook allerlei presentaties en websites waar Oberon bij betrokken is. 

Publicatie en projectinformatie

Leerlingenvervoer in Nederland, nameting 2017

Lees meer >

Publicatie en projectinformatie

Passend onderwijs en de aansluiting met de jeugdhulp in Rotterdam (2017-2018)

Lees meer >

Publicatie en projectinformatie

Monitor medezeggenschap hoger onderwijs

Lees meer >

Publicatie en projectinformatie

Monitor professionele ontwikkeling schoolleiders VO 2016-2017

Lees meer >

Publicatie en projectinformatie

Past de ondersteuningsstructuur van het onderwijs aan zieke leerlingen?

Lees meer >

Publicatie en projectinformatie

Evaluatie Beleidsregel verstrekking DAMU-licentie vo

Lees meer >

Publicatie en projectinformatie

Werkplaatsen Onderwijsonderzoek PO – Tussenrapportage onderzoek jaar 1

Lees meer >

Publicatie en projectinformatie

Doorbraak

Lees meer >

Publicatie en projectinformatie

Regelluwe scholen Tweede voortgangsrapportage, december 2017

Lees meer >

Publicatie en projectinformatie

Oza’s in het speciaal onderwijs in Rijnmond - 2017

Lees meer >

Publicatie en projectinformatie

Oza’s in het speciaal onderwijs in Rijnmond - 2017

Lees meer >

Publicatie en projectinformatie

Advies over instemming - Eindrapport

Lees meer >

Publicatie en projectinformatie

Governance in de samenwerkingsverbanden passend onderwijs

Lees meer >

Publicatie en projectinformatie

Verder met nieuw beleid lwoo

Lees meer >

Publicatie en projectinformatie

Licht op schaduwonderwijs

Lees meer >

Presentatie

Productieve werkplaatsen onderzoek

Lees meer >

Publicatie en projectinformatie

Extra budget voor mbo'ers uit minimagezinnen zeer welkom

Lees meer >

Publicatie en projectinformatie

Procesbegeleiding Herijking zorgstructuur – gemeente Dongen (2016-2017)

Lees meer >

Publicatie en projectinformatie

Evaluatie Zorgstructuur jeugd - gemeente Wierden (2016)

Lees meer >

Publicatie en projectinformatie

Landelijke werkagenda verbinding onderwijs en jeugdhulp (2013 tot heden)

Lees meer >

Publicatie en projectinformatie

Literatuurstudie Werkplaatsen Onderwijsonderzoek

Lees meer >

Publicatie en projectinformatie

Keuzevrijheid ouders

Lees meer >

Publicatie en projectinformatie

Monitor samenwerkingsverbanden 2016

Lees meer >

Publicatie en projectinformatie

Ouders over kindcentra 2017

Lees meer >

Publicatie en projectinformatie

Handreiking ondersteuning jongeren bij leren en werken

Lees meer >

Publicatie en projectinformatie

Monitor toelatingsbeleid vmbo-gltl-havo, derde meting

Lees meer >

Publicatie en projectinformatie

Toelatingscode vmbo-havo; peiling onder ouders en leerlingen

Lees meer >

Publicatie en projectinformatie

Implementatie-onderzoek Startgroepen peuters

Lees meer >

Publicatie en projectinformatie

Marktonderzoek formatief evalueren

Lees meer >

Publicatie en projectinformatie

Evaluatie Wet Eindtoetsing PO

Lees meer >

Publicatie en projectinformatie

Inventarisatie en analyse bestuursafspraken vve G37

Lees meer >

Publicatie en projectinformatie

Maatwerk mogelijk! Haal eruit wat erin zit! NRO kortlopend praktijkonderzoek

Lees meer >

Publicatie en projectinformatie

Samenvatting Tussenmeting monitoronderzoek versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen

Lees meer >

Publicatie en projectinformatie

De schooladviezenvergelijker

Lees meer >

Publicatie en projectinformatie

Monitor cultuureducatie po

Lees meer >

Publicatie en projectinformatie

2014-2016: OAB-ontwikkeltrajecten in gemeenten Utrecht, Nijmegen, Haarlem, Zaanstad, De Bilt, Woerden

Lees meer >

Publicatie en projectinformatie

OAB-evaluatie Schiedam

Lees meer >

Publicatie en projectinformatie

PO-Raad: advies OAB

Lees meer >

Publicatie en projectinformatie

Sessies besteding OAB voor gemeenten

Lees meer >

Publicatie en projectinformatie

Samen Resultaatafspraken vroegschoolse educatie maken, 2014

Lees meer >

Publicatie en projectinformatie

Regelluwe scholen

Lees meer >

Publicatie en projectinformatie

Doorstroom kleuters

Lees meer >

Publicatie en projectinformatie

Afspraken over de overgang van basis- naar voortgezet onderwijs

Lees meer >

Website

Ondersteuningstraject VVE voor gemeenten (2012-2016)

Lees meer >

Website

Regionaal Onderwijsbeleid

Lees meer >

Publicatie en projectinformatie

Leerlingsurvey

Lees meer >

Publicatie en projectinformatie

Cultuursurvey

Lees meer >

Publicatie en projectinformatie

Samenwerking in beeld

Lees meer >

Publicatie en projectinformatie

Projectevaluatie Boris brengt je bij een baan

Lees meer >

Publicatie en projectinformatie

Handreiking gebruik van doorstroomdata

Lees meer >

Publicatie en projectinformatie

Sportkadermonitor. Tussentijdse metingen 2014

Lees meer >

Publicatie en projectinformatie

Veldraadpleging schoolleidersregister 2016

Lees meer >

Publicatie en projectinformatie

Op weg naar nieuw beleid lwoo

Lees meer >

Publicatie en projectinformatie

LinkedIn als volgsysteem

Lees meer >

Publicatie en projectinformatie

Monitor Goed bestuur primair onderwijs 2015

Lees meer >

Publicatie en projectinformatie

Duurzaamheid in het onderwijs

Lees meer >

Publicatie en projectinformatie

Innovatiekracht in het onderwijs

Lees meer >

Publicatie en projectinformatie

Sportkadermonitor 2015

Lees meer >

Publicatie en projectinformatie

Gedragswerk, wat werkt?

Lees meer >

Publicatie en projectinformatie

Nieuwe toetreders in het onderwijs

Lees meer >

Publicatie en projectinformatie

Monitor toelatingsbeleid vmbo-havo, tweede meting 2014-2015

Lees meer >

Publicatie en projectinformatie

Passend onderwijs MBO van start!

Lees meer >

Publicatie en projectinformatie

Monitor cultuureducatie vo

Lees meer >

Publicatie en projectinformatie

Leerwinst en toegevoegde waarde in het voortgezet onderwijs

Lees meer >

Publicatie en projectinformatie

Informatiegebruik voor kwaliteitsverbetering

Lees meer >

Publicatie en projectinformatie

Pionieren in passend onderwijs; ervaringen van leraren

Lees meer >

Publicatie en projectinformatie

Aan de slag met passend onderwijs

Lees meer >

Publicatie en projectinformatie

Opbrengstgericht werken in het VO

Lees meer >

Publicatie en projectinformatie

Impactmeting programma leerKracht

Lees meer >

Website

Praktijkvoorbeelden passend onderwijs

Lees meer >

Website

Handreiking passend onderwijs

Lees meer >

Presentatie

Opbrengsten sociaal-emotioneel bij extra onderwijstijd

Lees meer >

Publicatie en projectinformatie

Pionieren in passend onderwijs: ervaringen van ouders

Lees meer >

Website

Hoe gezond is jouw school

Lees meer >

Publicatie en projectinformatie

Pionieren in passend onderwijs: ervaringen van begeleiders

Lees meer >

Publicatie en projectinformatie

Professionalisering leerkrachten PO en HRM-beleid

Lees meer >

Website

Pioniers in passend onderwijs

Lees meer >

Publicatie en projectinformatie

Experimenten met ICT in de universitaire lerarenopleiding

Lees meer >

Publicatie en projectinformatie

Sportkadermonitor 2013

Lees meer >

Publicatie en projectinformatie

Leren met en van elkaar

Lees meer >

Publicatie en projectinformatie

Passend onderwijs en opvattingen over de toerusting van vo-docenten en -scholen

Lees meer >

Publicatie en projectinformatie

Ontwikkelingsperspectief en sociaal-emotionele ontwikkeling

Lees meer >

Presentatie

Verlengde leertijd Schiedam

Lees meer >

Publicatie en projectinformatie

Haal eruit wat er in zit! Differentiatie op een vmbo-school

Lees meer >

Publicatie en projectinformatie

Theorie en praktijk van innoveren

Lees meer >

Publicatie en projectinformatie

Boekstart in de kinderopvang; ervaringen uit de praktijk

Lees meer >

Presentatie

Passend onderwijs in Denemarken

Lees meer >

Publicatie en projectinformatie

De bibliotheek op school in het vmbo

Lees meer >

Publicatie en projectinformatie

Eindrapport effectmeting brede school

Lees meer >

Publicatie en projectinformatie

Voorzieningen en leerlingenstromen (V)SO RMC-regio 19

Lees meer >

Presentatie

Passend onderwijs en zorg voor jeugd

Lees meer >

Publicatie en projectinformatie

ICT in de universitaire lerarenopleiding

Lees meer >

Publicatie en projectinformatie

De voorspellende waarde van het leerlingvolgsysteem

Lees meer >

Publicatie en projectinformatie

Het ontwikkelingsperspectief: gebruik, inhoud en verwachtingen

Lees meer >

Website

Haal eruit wat er in zit!

Lees meer >

Publicatie en projectinformatie

Evaluatie pilot project referentieniveaus

Lees meer >

Publicatie en projectinformatie

LOB-doorstroompilots

Lees meer >

Publicatie en projectinformatie

In gesprek met ouders en leerlingen: hoe organiseer je een horizontale dialoog?

Lees meer >

Publicatie en projectinformatie

Waar staat het PO-veld? Toegevoegde waarde van Vensters PO

Lees meer >

Publicatie en projectinformatie

De rol van de school in de educatieve minor

Lees meer >

Publicatie en projectinformatie

Loopbaanoriëntatie en begeleiding in de keten

Lees meer >

Publicatie en projectinformatie

LEA van 3 naar 4 kolommen

Lees meer >

Publicatie en projectinformatie

Trends in onderwijshuisvesting

Lees meer >

Publicatie en projectinformatie

Evaluatie centra voor topsport en onderwijs

Lees meer >

Publicatie en projectinformatie

Leerlingvolgsystemen in het VO

Lees meer >

Publicatie en projectinformatie

Wie de jeugd heeft

Lees meer >

Publicatie en projectinformatie

Onderwijskundig rapport nieuwkomers

Lees meer >

Publicatie en projectinformatie

Maatwerkgericht handelen van VO-docenten

Lees meer >

Publicatie en projectinformatie

Brede school jaarbericht 2011

Lees meer >

Publicatie en projectinformatie

Duurzaamheid in de brede school

Lees meer >

Publicatie en projectinformatie

Evaluatie stelsel cultuureducatie Amsterdam

Lees meer >

Publicatie en projectinformatie

Monitor cultuureducatie Overijssel

Lees meer >

Publicatie en projectinformatie

Beter minder, maar beter

Lees meer >

Publicatie en projectinformatie

Passend onderwijs aan leerlingen met gedragsproblemen

Lees meer >

Publicatie en projectinformatie

Eindrapportage pilot horizontale dialoog onderwijstijd

Lees meer >

Publicatie en projectinformatie

Schoolbieb 's-Hertogenbosch

Lees meer >

Publicatie en projectinformatie

Bouwen om inhoud

Lees meer >

Publicatie en projectinformatie

Kwaliteitskader cultuureducatie door culturele instellingen

Lees meer >

Publicatie en projectinformatie

Kwaliteitskaart brede school

Lees meer >

Publicatie en projectinformatie

Authentiek onderwijs in wetenschap en techniek op de pabo

Lees meer >

Publicatie en projectinformatie

Verbetering informatieopdracht PO/VO

Lees meer >

Publicatie en projectinformatie

Gepercipieerde opbrengsten ict in mbo

Lees meer >

Publicatie en projectinformatie

Zorg op de agenda

Lees meer >

Publicatie en projectinformatie

Digitale schoolborden in het basisonderwijs bij geschiedenis

Lees meer >

Publicatie en projectinformatie

Hoezo mbo?

Lees meer >

Publicatie en projectinformatie

Regionale verkenningen

Lees meer >

Publicatie en projectinformatie

Aan de slag met de horizontale dialoog

Lees meer >

Publicatie en projectinformatie

Pilot horizontale dialoog

Lees meer >

Publicatie en projectinformatie

Bibliotheek op de basisschool

Lees meer >

Publicatie en projectinformatie

Vroegschoolse educatie ook iets voor ons?!

Lees meer >

Publicatie en projectinformatie

Voorschoolse educatie - Handreiking voor gemeenten

Lees meer >
 

Geavanceerd zoeken