Verbinding Passend onderwijs en jeugdhulp

Vanaf 2014 zijn samenwerkingsverbanden primair en voortgezet onderwijs verantwoordelijk voor een dekkend en passend onderwijsaanbod voor alle leerlingen. Ondersteuningsbehoeften van kinderen en jongeren laten zich echter niet in hokjes indelen. Soms is er meer nodig dan onderwijs of jeugdhulp afzonderlijk kunnen bieden. Dan is een integrale aanpak - die past binnen de context van de regio - gewenst.

Oberon biedt maatwerkmodules aan over Passend onderwijs en de verbinding met jeugdhulp. Wij kunnen u ondersteunen met informatieve sessies over dit onderwerp of bij het opstellen van een plan van aanpak. Een informatieve sessie voor bijvoorbeeld een of meerdere beleidsafdelingen gaat in op:

  • Algemene ontwikkelingen en vraagstukken binnen Passend onderwijs en de afstemming met jeugdhulp. Vragen die hierbij aan bod komen, zijn onder andere: Wat zijn de wettelijke kaders? Welke recente ontwikkelingen zijn er? Welke succesverhalen zijn er en welke knelpunten zijn er landelijk gesignaleerd?
  • Een schets van de lokale en/of regionale context en de specifieke vragen en problemen hierin. Onderwerpen kunnen zijn: omgevingsanalyse (kengetallen, ontwikkelingen), ontwikkelingen binnen de samenwerkingsverbanden, afstemming tussen betrokken beleidsafdelingen. 
  • actuele vraagstukken van deelnemers te behandelen. We delen onze kennis en ervaringen op de vraagstukken en deelnemers werken samen aan mogelijke oplossingen.

Indien gewenst kan Oberon ook als procesbegeleider optreden bij het opstellen van een actieplan hoe Passend onderwijs en de verbinding met jeugdhulp verder vorm te geven en te versterken. Dit kan met diverse beleidsafdelingen binnen een gemeente of met verschillende partijen binnen een samenwerkingsverband.

Wanneer en waar: Deze bijeenkomsten wordt vraaggericht ontwikkeld zodat het past binnen de lokale en regionale context. Deze kunnen bij u in house of bij Oberon in Utrecht plaatsvinden.

Kosten: De kosten zijn afhankelijk van de gekozen opzet. Neem contact met ons op om samen te bespreken wat de mogelijkheden zijn.

Voor vragen en aanmeldingen kunt u terecht bij het secretariaat (030 230 60 90).